آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ توضیح دهید صفحه 63 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

اگر شخص روزه دار در هنگام شناکردن تمام سرش حتی یک لحظه در آب فرو رود روزاش باطل می شود

ناشناس

بله باطل می شود .چون سر به طور کامل در آب فرو می رود

محمد

بله چون یکی از مطلبات روزه این است که سر را زیر آب نبریم و اگر حتی برای لحظه این این کار را کنیم روزه باطل است

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۶۳ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم آیا شنا کردن در آب روزه را باطل می کند؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به این که یکی از مبطلات روزه فرو بردن سر به زیر آب است و اگر این کار را برای یک لحظه هم انجام دهد روزه اش باطل می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
💞💐 1 سال قبل
0

بله اگر سر زیر آب برود روزه باطل است حتی یک ثانیه

سحر محمدی 14 ازکندر 1 سال قبل
-1

بله اگه آب به دهنش برسد باطل است

-2
💞💐 1 سال قبل

بله اگر آب به دهان وارد شود روزه باطل است

Aisi 2 سال قبل
-1

اره باطله چون یکی از مبطلات روزه هست(فرو بردن سر به زیر اب)

ناشناس 2 سال قبل
-2

کلتنن

نویسنده 2 سال قبل
-1

تاتعکعوتعلت

نویسنده 2 سال قبل
-1

بله باطل می شود .چون سر به طور کامل در آب فرو می رود

ناشناس 2 سال قبل
4

بله باطل می شود .چون سر به طور کامل در آب فرو می رود

ناشناس 2 سال قبل
0

بله چون که یکی از مطلبات روزه این است که سر را زیر آب نبریم و حتی اگر لحظه این کار را بکنیم روزه باطل است

محمد 2 سال قبل
3

بله چون یکی از مطلبات روزه این است که سر را زیر آب نبریم و اگر حتی برای لحظه این این کار را کنیم روزه باطل است

نویسنده 2 سال قبل
6

اگر شخص روزه دار در هنگام شناکردن تمام سرش حتی یک لحظه در آب فرو رود روزاش باطل می شود

نویسنده 2 سال قبل
1

چون که یکی از مبصلات روزه فرو بردن سر به زیر آب است اگر شخص روزه دار برای یک لحظه سر خود رو به داخل آب فرو ببرد روزه اش باطل استکوروش

یزدان تریان 2 سال قبل
-1

باطل است

نویسنده 2 سال قبل
0

بلهچون اشکال ندارد

برای پاسخ کلیک کنید