آیا می توانیم پاسخ به نیاز های برتر را به احساسات شخصی و سلیقه فردی واگذار کنیم چرا صفحه 18 دین و زندگی یازدهم

نویسنده

Fa:(خیر،احساسات شخصی وسلیقه ای انسان رابه سعادت وخوشبختی هدایت نمیکند وپاسخ دادن یا ندادن انها انسان را دچار آشفتگی وپریشانی نمیکند وجنس ونوع سلایق انسان ها ازضروریات نیستند.)

ج

جون خیلی خوب بود

جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۱۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم آیا می توانیم پاسخ به نیاز های برتر را به احساسات شخصی و سلیقه فردی واگذار کنیم چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر، نیازهای برتر برآمده از سرمایه های ویژه ای همچون تفکر و انتخاب است که خداوند به انسان عطا کرده است و انسان در صورتی می تواند به این نیازها پاسخ دهد که از این سرمایه ها سود برده و در مورد پاسخ بیندیشد و روش درست را انتخاب کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ج 4 ماه قبل
7

جون خیلی خوب بود

نویسنده 4 ماه قبل
7

Fa:(خیر،احساسات شخصی وسلیقه ای انسان رابه سعادت وخوشبختی هدایت نمیکند وپاسخ دادن یا ندادن انها انسان را دچار آشفتگی وپریشانی نمیکند وجنس ونوع سلایق انسان ها ازضروریات نیستند.)

برای پاسخ کلیک کنید