آب های راکد محیط مناسبی برای رشد صفحه 120 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم آب های راکد محیط مناسبی برای رشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

آب های راکد محیط مناسبی برای رشد انواعی از آغازیان اند. نمونه هایی از این آب ها را در ظرف های کوچکی جمع آوری و روی هر ظرف مشخصاتی مانند محل و زمان نمونه برداری را یادداشت کنید. با استفاده از میکروسکوپ) ابتدا با بزرگ نمایی کم و سپس زیاد) نمونه ها را با توجه به پرسش های زیر مشاهده کنید.
الف) آیا تک سلولی های کلروفیل دار می بینید؟
ب) آیا انواع یکسانی در آب محل های متفاوت وجود دارد؟
پ) اگر این جانداران متحرک اند؛ حرکت آنها چگونه است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) اگر رنگ سبز ببیند بله (احتمالا).
ب) این قسمت و قسمت پ به مشاهده دقیق در حین آزمایش نیاز دارد.
پ) دور خود می چرخند، پای کاذب یا حرکت مارپیچی دارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید