از شرایط وضوی صحیح پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید صفحه 71 پیام های آسمان نهم

گرافیست

خوب بود

نویسنده

خوب بود ممنون

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم از شرایط وضوی صحیح پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) پاک بودن آب وضو، یعنی آب نجس نباشد.
2) مطلق بودن آب وضو یعنی خالص باشد.
3) مباح بودن آب و ظرف آن، یعنی آب برای خودمان باشد، یا صاحب آن راضی باشد.
4) پاک بودن اعضای وضو، یعنی اعضا نجس نباشد و در صورت نجاست بدن پاک شود.
5) ترتیب یعنی مراحل وضو به ترتیب انجام شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
گرافیست 1 سال قبل
5

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
2

ولایت فقیه چه ؟چهار منرما ولی فقیه را بنویسد؟

نویسنده 2 سال قبل
4

خوب بود ممنون

برای پاسخ کلیک کنید