چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟ صفحه 156 پیام های آسمان هفتم

ناشناس

صفحه ۱۵۲چون دچار شتاب زدگی می شویم ، و نمی توانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می مانیم و هر تصمیمی میتواند یک اشتباه بزرگ باشد.

نازنین

خیر شتاب زدگی جوابش نمیشه پایین صفحه ۱۵۲همون اخر از (زیرا کاری که باعجله.......از اینجا شروع میشه تا اخر صفحه

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۵۶ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : زیرا قابلیت درست فکر کردن را نداشته و از هر تصمیمی که به ذهنش خطور می کند، پیروی کرده است و همچنین، انسان عجول گاهی با دوباره کاری رو به رو می شود و یا گاهی نیز ممکن است راهی برای جبران تصمیمش نباشد.

مهدی : زیرا وقتی دچار شتاب زدگی می شویم، نمی توانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می مانیم و هر تصمیمی م یتواند یک اشتباه بزرگ باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نازنین 2 سال قبل
1

زیرا گاری که باعجله وبدون دقت انجام می دهد بی نتیجه خواهد بود ودوباره مجبور است وقت نیروی خود راصرف انجام درست همان کارکند

ناشناس 2 سال قبل
4

صفحه ۱۵۲چون دچار شتاب زدگی می شویم ، و نمی توانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می مانیم و هر تصمیمی میتواند یک اشتباه بزرگ باشد.

4
نازنین 2 سال قبل

خیر شتاب زدگی جوابش نمیشه پایین صفحه ۱۵۲همون اخر از (زیرا کاری که باعجله.......از اینجا شروع میشه تا اخر صفحه

برای پاسخ کلیک کنید