جواب نوشتن درس هفتم پرتو امید صفحه 57 فارسی نهم

عسل

جواب سوال اول =پیروان:پیرو_ازادگان:آزاده _احزان:حزن.جواب سوال دو =قافیه ها :دام و مقام. واژگان هم قافیه :کام _رام_دوام_حرام_سلام_تمام.جواب سوال سه =با بیت:ای دل غمدیده حالت به شود دل بدمکن، وین سرشوریده باز آید به سامان غم مخور.دلیل :هردو به ناپایداری امور دینوی اشاره دارد واینکه سختی و راحتی ماندگار نیست. همانطور که یوسف باتمام بدخواهی برادرانش سرانجام از قعر چاه در آمد وبه عزیزی مصر رسید.

عسل

جواب سوال اول =پیروان:پیرو_ازادگان:آزاده _احزان:حزن.جواب سوال دو =قافیه ها :دام و مقام. واژگان هم قافیه :کام _رام_دوام_حرام_سلام_تمام.جواب سوال سه =با بیت:ای دل غمدیده حالت به شود دل بدمکن، وین سرشوریده باز آید به سامان غم مخور.دلیل :هردو به ناپایداری امور دینوی اشاره دارد واینکه سختی و راحتی ماندگار نیست. همانطور که یوسف باتمام بدخواهی برادرانش سرانجام از قعر چاه در آمد وبه عزیزی مصر رسید.

نویسنده

۱.احزان : حزن _ ۲.پیروان : پیرو _ ۳: آزادگان: آزاد۲.دام و مقام میشه قافیهسه واژه ی هم قافیه:رام ، شام ، جام۳.دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دورا ن غم مخوریعنی حال دنیا یکسان نیست گاهی نعمت می هد و گاهی نعمت میکرد. مثل حضرت یوسف که اول در چاه افتاد و بعد به مصر رفت

علی

میخواهم صفحه۵۷ سوال با جواب

ناشناس

ج سوال 2«قافیه ها: دام و مقام»کام و رام و تمام و حرام

جواب نوشتن صفحه ۵۷ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب نوشتن درس هفتم پرتو امید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. واژگانی را كه نشانه جمع دارند، مشخّص كنید و مفرد هر كی را بنویسید.
كنعان، گلستان، دودمان، احزان، پیروان، كشتیبان، پایان، آزادگان
2. در بیت زیر، قافیه ها را مشخّص كنید و سه واژه هم قافیه با آنها بنویسید
همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد
(حافظ)
3. بیت زیر، با كدام یک از بیت های درس، ارتباط معنایی دارد؟ دلیل ارتباط آن را بنویسید.
عزیز مصر به رغمِ برادرانِ غیور ز قعرِ چاه، برآمد به اوجِ ماه رسید
(حافظ)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. خزان : خُزن پیروان: پیرو آزادگان: آزاده
2. قافیه: دام – مقام
واژه های هم قافیه: نام – کلم – رام
3. دور گردون، گر دو روزی بر مراد ما رفت دائماً یکسان نباشد حال دوران، به اوج ماه رسید
خدا بدون حکمت و فلسفه نیست. حال و زندگی حضرت یوسف (ع) هم یکسان نبود. یک بار اسیر چاه شد. سپس به مصر برده شد و گرفتار زندان گشت. دیگر بار از زندان رهایی یافت و عزیز و حاکم مصر شد.
هان مشو نومید! چون واقف نِه ای از سرّ غیب باشد اندر پرده، بازی های پنهان، غم مخور
کارهای خدا حکمت دارد. کاری که از نظر ما خیانت است و باعث رنج می شود، شاید روزی باعث رحمت و نعمت شود ما از رازهای هستی با خبر نیستیم و نباید درباره آن ها زود قضاوت کنیم.

ناشناس : جواب سوال 3 دوره گردون …………..اگر چرخش روزگار برای مدتی متابق میل ما نبود ناراحت نباشید زیراروزگار همیشه به یک حالت باقی نمی ماند.

نویسنده : 3بیت زیر با کدام یک از بیت های درس ارتباط معنایی دارد؟دلیل ارتباط ان را بنویسید.
جواب :با بیت اول درس اول ارتباط داردیوسف گم گشته باز اید به کنعان غم مخور کلبه اجزان شود روز گلستان غم مخور.

محمدجواد گلستانی : دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفتدائما یکسان نباشد حال دوران غم مخوربه این معنا که انسان باید صبر و تحمل داشته باشد مانند حضرت یوسف که اسوه بسیار خوبی است اگر صبر و توکل خدای پیشه کنی به اوج خواهی رسید پس اگر روزگار به مراد ما نرفت ورق بر خواهد گشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه عبدالله زاده 2 سال قبل
0

خیلی خیلی مرسی عزیزم

ناشناس 3 سال قبل
2

سوال ۳ رو درست کنید 😘😘😘😘

محمد شاهرختی 3 سال قبل
4

واقعا عالیییییییی بود مرسی از زحمتاتون

صافی 3 سال قبل
4

دست گلتون درد نکنه ممنون

علی 3 سال قبل
8

میخواهم صفحه۵۷ سوال با جواب

نیما 3 سال قبل
4

خیلی خوب بود

M 3 سال قبل
7

اصلا کامل نبود

نویسنده 3 سال قبل
4

مرسی از مطلبتون

علی 3 سال قبل
1

خوب بود.

نویسنده 3 سال قبل
1

خوب

شکیلا 3 سال قبل
3

خوب بود ولی باید درست تر نوشت

نویسنده 3 سال قبل
9

۱.احزان : حزن _ ۲.پیروان : پیرو _ ۳: آزادگان: آزاد۲.دام و مقام میشه قافیهسه واژه ی هم قافیه:رام ، شام ، جام۳.دور گردون گر دوروزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نباشد حال دورا ن غم مخوریعنی حال دنیا یکسان نیست گاهی نعمت می هد و گاهی نعمت میکرد. مثل حضرت یوسف که اول در چاه افتاد و بعد به مصر رفت

نویسنده 3 سال قبل
2

جواب سوال ۱ : احزان = حزن _ پیروان =پیرو _ آزادگان = آزاده

فاطمه خسروی. 3 سال قبل
1

خیلی عالی

نویسنده 3 سال قبل
7

احزان = حزن

نویسنده 3 سال قبل
1

نمیدانم

.. 3 سال قبل
6

چرا هیچ جوابی نیست؟ راهنمایی کنید

Ahmadrza 3 سال قبل
4

ممنون

عسل 3 سال قبل
9

جواب سوال اول =پیروان:پیرو_ازادگان:آزاده _احزان:حزن.جواب سوال دو =قافیه ها :دام و مقام. واژگان هم قافیه :کام _رام_دوام_حرام_سلام_تمام.جواب سوال سه =با بیت:ای دل غمدیده حالت به شود دل بدمکن، وین سرشوریده باز آید به سامان غم مخور.دلیل :هردو به ناپایداری امور دینوی اشاره دارد واینکه سختی و راحتی ماندگار نیست. همانطور که یوسف باتمام بدخواهی برادرانش سرانجام از قعر چاه در آمد وبه عزیزی مصر رسید.

نویسنده 3 سال قبل
4

جواب سوال اول =پیروان:پیرو_ازادگان:آزاده _احزان:حزن.جواب سوال دو =قافیه ها :دام و مقام. واژگان هم قافیه :کام _رام_دوام_حرام_سلام_تمام.جواب سوال سه =با بیت:ای دل غمدیده حالت به شود دل بدمکن، وین سرشوریده باز آید به سامان غم مخور.دلیل :هردو به ناپایداری امور دینوی اشاره دارد واینکه سختی و راحتی ماندگار نیست. همانطور که یوسف باتمام بدخواهی برادرانش سرانجام از قعر چاه در آمد وبه عزیزی مصر رسید.عسل

1
شادی 3 سال قبل

درسته

عسل 3 سال قبل
13

جواب سوال اول =پیروان:پیرو_ازادگان:آزاده _احزان:حزن.جواب سوال دو =قافیه ها :دام و مقام. واژگان هم قافیه :کام _رام_دوام_حرام_سلام_تمام.جواب سوال سه =با بیت:ای دل غمدیده حالت به شود دل بدمکن، وین سرشوریده باز آید به سامان غم مخور.دلیل :هردو به ناپایداری امور دینوی اشاره دارد واینکه سختی و راحتی ماندگار نیست. همانطور که یوسف باتمام بدخواهی برادرانش سرانجام از قعر چاه در آمد وبه عزیزی مصر رسید.

ناشناس 3 سال قبل
7

ج سوال 2«قافیه ها: دام و مقام»کام و رام و تمام و حرام

نویسنده 3 سال قبل
2

ییییییی

نویسنده 3 سال قبل
1

محمد صفرپور هستم سایتتان خیلی سایت خوبی است عالی 🥰😍🤩🤣👍

نویسنده 3 سال قبل
0

خ

ناشناس 3 سال قبل
1

اصلا اين صفحه كامل نبود

برای پاسخ کلیک کنید