چرا در آن زمان جن گهای بزرگی بین حکوم تها در می گرفت؟ هدف از لشکرکشی ها چه بود؟ به نظر شما هدف از جنگ ها و لشکرکشی ها در جهان امروز چیست؟ صفحه 128 پیام های آسمان هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چرا در آن زمان جن گهای بزرگی بین حکوم تها در می گرفت؟ هدف از لشکرکشی ها چه بود؟ به نظر شما هدف از جنگ ها و لشکرکشی ها در جهان امروز چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هدف از جنگ ها و لشکر کشی ها در گذشته اکثرا به دلیل جاه طلبی و قدرت طلبی پادشاهان جهت گسترش قلمروی خود و استفاده از منابع طبیعی و مالی آن کشورها هم اکنون نیز دلیل بسیاری از جنگ ها قدرت طلبی برخی از کشورها و استفاده از منابع منابع مالی و طبیعی کشورها.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 6 ماه قبل
1

میشه از دلخواه بنوسید

برای پاسخ کلیک کنید