چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟ صفحه 93 پیام های آسمان نهم

فاطمه

زیرا او میخواهد به نفع شما قدم بر دارد ولی به علت نادانی مایه زیان شما میشود

نویسنده

زیرا او میخواهد که به نفع شما قدم بردارد ولی به علت نادانی مایۀ زیان شما میشود

نویسنده

صفحه ۸۶ ( سزاوار نیست که مسلمان با افراد بی بندوبار رفاقت کند زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه داده و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد )

ناشناس

زیرا او میخواهد که به نفع شما قدم بردارد ولی به علت نادانی مایۀ زیان شما میشودستاره

باشه

چرا و و من توکل بر خدا چمیفهمم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا با دادن مشورت های غلط و نادرست به دوستان خود، زمینه های انحراف و لغزش آنان را فراهم می آورند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

تتالعتنپ

ناشناس 2 سال قبل
0

۰۰۰۰۰۰۰

باشه 2 سال قبل
3

چرا و و من توکل بر خدا چمیفهمم

فاطمه 2 سال قبل
18

زیرا او میخواهد به نفع شما قدم بر دارد ولی به علت نادانی مایه زیان شما میشود

نویسنده 2 سال قبل
6

صفحه ۸۶ ( سزاوار نیست که مسلمان با افراد بی بندوبار رفاقت کند زیرا او کارهای زشت خود را زیبا جلوه داده و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد )

چون 2 سال قبل
0

همین

نویسنده 2 سال قبل
-1

لطفا لطفا لطفا ملن رمم رمل

نویسنده 2 سال قبل
0

چون بر زندگی ما تاثیر دارند

ناشناس 2 سال قبل
0

علی قاضیزیرا او می خواهد که به نفع ما قدم بردارد ولی به علت نادانی مایه ضرر وزیان ما میشود

نویسنده 2 سال قبل
7

زیرا او میخواهد که به نفع شما قدم بردارد ولی به علت نادانی مایۀ زیان شما میشود

ناشناس 2 سال قبل
5

زیرا او میخواهد که به نفع شما قدم بردارد ولی به علت نادانی مایۀ زیان شما میشودستاره

فرحناز 2 سال قبل
0

چون درست نیست مسلمان ها با افراد بی بندوبار رفاقت کنن ب دلیل اینک اون شخص کارهای زشت خودش رو زیبا جلوه میده و دوست داره دوست هاش هم همرنگ خودش باشن:)

برای پاسخ کلیک کنید