چرا خداوند پیامبر اکرم را اولین معلم قرار داد صفحه 38 پیام های آسمان هشتم

نویسنده

سعدیه::زیرا پیامبر می دانست که هر آیه از قران درچه زمانی و به چه علتی نازل شده استپیامبر مفهوم و تفسیر واقعی هر ایه را میدانست

آرنیکا 14ساله ابادان

زیرا بهتر از هرکسی می دانست کدام آیه در چه زمانی و برای چه نازل شده است

حسبی الله

زیرا ایشان بهتر از انسان دیگری می داند که هر آیه از قرآن درچه زمانی وبه جه علتی نازل شده است و مفهوم و تفسیر واقعی آنچیست

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم چرا خداوند پیامبر اکرم را اولین معلم قرار داد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا ایشان بهتر از هر انسان دیگری می داند که هر آیه از قرآن در چه زمانی و به چه علتی نازل شده است و مفهوم و تقسیر واقعی آن چیست. پیامبر اعظم برای انجام رسالت مهمی که بر عهده داشت، با تمام وجود به بیان معارف الهی قرآن و آموزشی مردم زمان خود پرداخت. مردم هر سوالی داشتند از پیامیر رحمت می پرسیدند و هیچ گاه دچار حیرت و سرگردانی نمی شدند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حسبی الله 2 سال قبل
3

زیرا ایشان بهتر از انسان دیگری می داند که هر آیه از قرآن درچه زمانی وبه جه علتی نازل شده است و مفهوم و تفسیر واقعی آنچیست

ناشناس 2 سال قبل
0

چون زیرا

روژان 2 سال قبل
-2

خوب است

نویسنده 2 سال قبل
2

زیرا پیامبر میدانست که هر ایه قران در چه زمانی و ب چ علتی نازل شده استو مفهوم و تفسیر واقعی ایات را میدانست و با تمام وجود ب بیان معارف الهی قران و اموزش مردم زمان خود می پرداخت.

آرنیکا 14ساله ابادان 2 سال قبل
5

زیرا بهتر از هرکسی می دانست کدام آیه در چه زمانی و برای چه نازل شده است

نویسنده 2 سال قبل
9

سعدیه::زیرا پیامبر می دانست که هر آیه از قران درچه زمانی و به چه علتی نازل شده استپیامبر مفهوم و تفسیر واقعی هر ایه را میدانست

برای پاسخ کلیک کنید