چرا دهخدا پایبند نام نبود؟ صفحه 71 فارسی ششم

نویسنده

چون دهخدا نام را جاودان وهمیشگی نمی دانست

نویسنده

چون دهخدا نام و شهرت را جاودانی نمیدید

ناشناس

زیرا میدانست نام جاودان نیست و روزی از بین می رود و فایده ای برای او ندارد(ستایش)

ریحانه

چون دهخدا نام را جاودانی و همیشگی نمیدانست

امین

دهخدا پایبند نام نبود چون شهرت را جاودان نمیدانست و میخواست در ره عشق مقام دار شود و با نوشتن کتاب مقام بزرگ بیابد

جواب درک مطلب صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا دهخدا پایبند نام نبود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون نام را جاودانی نمی دید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 ماه قبل
0

نا

آیسا 9 ماه قبل
2

چون دهخدا نام و شهرت را همیشگی نمیدانست

ناشناس 9 ماه قبل
0

چون نام را جاودانگی نمی دید

ناشناس 10 ماه قبل
1

چرا دهخدا پابند نام نبود

ناشناس 10 ماه قبل
1

چون دهخدانام راشهرت و جاودان نمیدانست

ناشناس 10 ماه قبل
0

چون دهخدانام راشهرت و جاودان نمیدانست

ناشناس 10 ماه قبل
0

چون دهخدانام راشهرت و جاودان نمیدانست

ناشناس 10 ماه قبل
0

چون دهخدانام راشهرت و جاودان نمیدانست

ناشناس 10 ماه قبل
0

چون دهخدانام راشهرت و جاودان نمیدانست

نویسنده 10 ماه قبل
1

چون عنر خود راهمیشگی نمیدید و تصمیم داست که نامی برای خود انتخواب نکند

0
8 ماه قبل

واد دف

0
:o 10 ماه قبل

ها😐😐😐😐

ناشناس 10 ماه قبل
-2

چ

مریم خبری 10 ماه قبل
3

چون دهخدا نام را همیشگی و جاودان نمی دید.

Sahar 10 ماه قبل
4

چون دهخدا نام را همیشگی و جاودان نمی دید

علی زاهدی 11 ماه قبل
-1

چون دهخدا شهرت را جاودان نمی دانستپاسخ درست

leili Nezami 11 ماه قبل
1

،

نویسنده 11 ماه قبل
17

چون دهخدا نام را جاودان وهمیشگی نمی دانست

4
ناشناس 11 ماه قبل

بله ،چون دهخدا به ماندگار بودن نام اعتقاد نداشت

علی 11 ماه قبل
1

چون فکر میکرد نام همیشگی و جاودان نیست

نویسنده 11 ماه قبل
3

چون میدانست نام ابدی نیستاز فرشته فرشی

2
علی زاهدی 11 ماه قبل

نه

امین 11 ماه قبل
6

دهخدا پایبند نام نبود چون شهرت را جاودان نمیدانست و میخواست در ره عشق مقام دار شود و با نوشتن کتاب مقام بزرگ بیابد

-2
علی زاهدی 11 ماه قبل

نه

ناشناس 11 ماه قبل
7

زیرا میدانست نام جاودان نیست و روزی از بین می رود و فایده ای برای او ندارد(ستایش)

نویسنده 11 ماه قبل
5

چون نام را جاودانی نمیدانید

-2
علی زاهدی 11 ماه قبل

نه

ریحانه 11 ماه قبل
6

چون دهخدا نام را جاودانی و همیشگی نمیدانست

-2
علی زاهدی 11 ماه قبل

افرین

نویسنده 11 ماه قبل
10

چون دهخدا نام و شهرت را جاودانی نمیدید

سینا قاسمی 11 ماه قبل
3

چون به معروف ضده اعتقاد نداشت

-1
علی زاهدی 11 ماه قبل

نه

نویسنده 11 ماه قبل
2

چون دهخدا به دنبال شهرت نبود

-2
علی زاهدی 11 ماه قبل

نه

نویسنده 11 ماه قبل
1

سارا

1
ناشناس 10 ماه قبل

چون دهخدا نام همیشگی و جاودان نمی دانست

-2
علی زاهدی 11 ماه قبل

منظور؟؟

برای پاسخ کلیک کنید