چرا دهخدا پایبند نام نبود؟ صفحه 71 فارسی ششم

نویسنده

چون دهخدا نام را جاودان وهمیشگی نمی دانست

نویسنده

چون دهخدا نام و شهرت را جاودانی نمیدید

ناشناس

زیرا میدانست نام جاودان نیست و روزی از بین می رود و فایده ای برای او ندارد(ستایش)

ریحانه

چون دهخدا نام را جاودانی و همیشگی نمیدانست

امین

دهخدا پایبند نام نبود چون شهرت را جاودان نمیدانست و میخواست در ره عشق مقام دار شود و با نوشتن کتاب مقام بزرگ بیابد

جواب درک مطلب صفحه ۷۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا دهخدا پایبند نام نبود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون نام را جاودانی نمی دید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

بله

ناشناس 1 سال قبل
0

نام جاودانی

ناشناس 1 سال قبل
-1

اسما طالبی

ناشناس 2 سال قبل
1

نا

آیسا 2 سال قبل
1

چون دهخدا نام و شهرت را همیشگی نمیدانست

ناشناس 2 سال قبل
0

چون نام را جاودانگی نمی دید

ناشناس 2 سال قبل
1

چرا دهخدا پابند نام نبود

ناشناس 2 سال قبل
1

چون دهخدانام راشهرت و جاودان نمیدانست

ناشناس 2 سال قبل
0

چون دهخدانام راشهرت و جاودان نمیدانست

ناشناس 2 سال قبل
0

چون دهخدانام راشهرت و جاودان نمیدانست

ناشناس 2 سال قبل
0

چون دهخدانام راشهرت و جاودان نمیدانست

ناشناس 2 سال قبل
0

چون دهخدانام راشهرت و جاودان نمیدانست

نویسنده 2 سال قبل
1

چون عنر خود راهمیشگی نمیدید و تصمیم داست که نامی برای خود انتخواب نکند

0
2 سال قبل

واد دف

0
:o 2 سال قبل

ها😐😐😐😐

ناشناس 2 سال قبل
-2

چ

مریم خبری 2 سال قبل
3

چون دهخدا نام را همیشگی و جاودان نمی دید.

Sahar 2 سال قبل
4

چون دهخدا نام را همیشگی و جاودان نمی دید

علی زاهدی 2 سال قبل
-1

چون دهخدا شهرت را جاودان نمی دانستپاسخ درست

leili Nezami 2 سال قبل
1

،

نویسنده 2 سال قبل
17

چون دهخدا نام را جاودان وهمیشگی نمی دانست

4
ناشناس 2 سال قبل

بله ،چون دهخدا به ماندگار بودن نام اعتقاد نداشت

علی 2 سال قبل
1

چون فکر میکرد نام همیشگی و جاودان نیست

نویسنده 2 سال قبل
3

چون میدانست نام ابدی نیستاز فرشته فرشی

2
علی زاهدی 2 سال قبل

نه

امین 2 سال قبل
6

دهخدا پایبند نام نبود چون شهرت را جاودان نمیدانست و میخواست در ره عشق مقام دار شود و با نوشتن کتاب مقام بزرگ بیابد

-2
علی زاهدی 2 سال قبل

نه

ناشناس 2 سال قبل
7

زیرا میدانست نام جاودان نیست و روزی از بین می رود و فایده ای برای او ندارد(ستایش)

نویسنده 2 سال قبل
5

چون نام را جاودانی نمیدانید

-1
علی زاهدی 2 سال قبل

نه

ریحانه 2 سال قبل
6

چون دهخدا نام را جاودانی و همیشگی نمیدانست

-2
علی زاهدی 2 سال قبل

افرین

نویسنده 2 سال قبل
10

چون دهخدا نام و شهرت را جاودانی نمیدید

سینا قاسمی 2 سال قبل
3

چون به معروف ضده اعتقاد نداشت

-1
علی زاهدی 2 سال قبل

نه

نویسنده 2 سال قبل
2

چون دهخدا به دنبال شهرت نبود

-2
علی زاهدی 2 سال قبل

نه

نویسنده 2 سال قبل
1

سارا

1
ناشناس 2 سال قبل

چون دهخدا نام همیشگی و جاودان نمی دانست

-2
علی زاهدی 2 سال قبل

منظور؟؟

برای پاسخ کلیک کنید