چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است صفحه 34 فارسی ششم

نویسنده

چون زبان چیزی است که به زندگی ما شور و شادابی می بخشد و باعث می شود که ما انسان ها با هم ارتباط برقرار کنیم.و دائما در حال تغییر است.

نویسنده

چرا زبان موجودی زنده معروف شده است

نویسنده

زیرا نمیدانم 🙄توی این سایت اومدم که خودم یاد بگیرم انتظار دارین جوابم بدم ؟؟🤐😁

هستی

زیرا فراز و فرودهای زیادی داشته و تغییرات بسیاری کرده و نسل های مختلفی با ان سروکار داشته اند و تغییراتی در ان ایجاد شده و این مسائل باعث می شود که زبان زنده و پویا باشد و به شکل ثابت باقی بماند . 💗

نویسنده

چون با فراز و نشیب هایی که در گذشته برایش پیش آمده در ذهن ما مانده است و اگر از ذهن ما برود مانند این است که مرده است

جواب درک مطلب صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : زیرا با فراز و نشیب هایی که از گذشته تا حال برایش پیش آمده ، تغییراتی در آن به وجود آمده است و حتی اگر به درستی از آن محافظت نشود ، مانند انسان به مرگ زبان منجر میشود .

مهدی : چون هر زبانی فراز وفرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپزیرد و تغییر و تحول داشته باشد . اگر اززبان حفظ و نگهداری نشود می تواند حتی به مرگ زبان می انجامد.

سونیا : چون زبان فارسی همیشه در ذهن ما است و ما ان را هیچ گاه از یاد نمیبریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگوییم و زبان فارسی به همین دلیل مانند یک موجود زنده است چون همیشه در هر جای دنیا با ما و در ذهن و دل ما است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 14 روز قبل
-1

نمیدونم

ناشناس 19 روز قبل
2

چوون خوشگل خست

حمیرا کردی 19 روز قبل
1

چون من خیلی دوست دارم

ناشناس 8 ماه قبل
0

چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است

hadis 9 ماه قبل
1

جواب : زیرا هر زبانی دارای فراز و نشیب هایی است و به مرور زمان می تواند زبان های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد و تغییر کند و متحول شود. اگر زبان حفظ نشود، حتی می تواند منجر به مرگ زبان شود.

ستایش 9 ماه قبل
-1

سلام نمیدونم 😅😅

حاطمی 10 ماه قبل
-2

من

ه8ل 10 ماه قبل
-2

9 لحب

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون زبان فارسی همیشه در ذهن ما است و ما ان را هیچ گاه از یاد نمیبریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگوییم و زبان فارسی به همین دلیل مانند یک موجود زنده است چون همیشه در هر جای دنیا با ما و در ذهن و دل ما استسونیا

نویسنده 11 ماه قبل
2

چون زنده است و ما با آن حرف می زنیم

حدیثه 11 ماه قبل
2

سونیا جان هم درست گفتن.

نازنین 11 ماه قبل
-1

چون مانند موجودات زنده روزی به دنیا امده ودرهر دوره از زندگی طولانی خود رشد وتحولداشته زبان به عنوان یک موجود زنده همراهبا انسان ها زیسته وبر زندگی وفرهنگ وتلخانها تاثیر گذاشته است

نویسنده 11 ماه قبل
0

سارا:چون زبان فارسی را از یاد نمی بریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگویم و به همین دلیل رنگ مثل موجود زنده است

نویسنده 11 ماه قبل
0

زیرا ازآغاز تاریخ ایران بوده وهمچنان ادامه دارد. عرفان

نویسنده 11 ماه قبل
-1

هر زبان فراز و فرود هایی دارد و در طولانی زنان

نویسنده 11 ماه قبل
0

ملینا:زیرا مانند موجود زنده در حال تغییر است و باعث ارتباط بین انسان ها می شود و شکست و پیروزی دارد و عمر دارد

نویسنده 11 ماه قبل
6

چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است چیست

نویسنده 11 ماه قبل
10

زیرا نمیدانم 🙄توی این سایت اومدم که خودم یاد بگیرم انتظار دارین جوابم بدم ؟؟🤐😁

رها 11 ماه قبل
1

چون زبان مانند موجودی زنده است و اگر ما آن را یادمان برود و از ان محافظت نکنیم مثل انسان میمیرد

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون زبان فارسی از گذشته تاحال تغییراتی بسیار داشتهو ما انسانها هم همین طوری هستیم و اگر از زبانبه درستی استفاده نشود زبان فارسی از بین میرود ماند انسان میمیرد

نویسنده 11 ماه قبل
-2

چون هر زبانی فراز و فرود هایی دارد و درحال رشد و تغییر است و درحال رشد است

هستی 11 ماه قبل
9

زیرا فراز و فرودهای زیادی داشته و تغییرات بسیاری کرده و نسل های مختلفی با ان سروکار داشته اند و تغییراتی در ان ایجاد شده و این مسائل باعث می شود که زبان زنده و پویا باشد و به شکل ثابت باقی بماند . 💗

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون که نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
4

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
0

هیچ کدوم درست نمیگید

نویسنده 11 ماه قبل
-2

چون مانند موجودات زنده روزی به دنیا امده و در هر دوره از زندگی رشد و تحول داشته

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون زبان هم مانند موجود زنده روزی به وجود می آید و در طول زمان تغییر می کند و اگر کسی با آن زبان صحبت نکند روزی از بین می رود

ماتر 11 ماه قبل
0

چون زبان هم مانند موجودات زنده روزی بوجود امده است ودر طول زمان تغیر میکند واگر کسی به ان زبان صحبت نکند از بین خواهد رفت

نویسنده 11 ماه قبل
21

چون زبان چیزی است که به زندگی ما شور و شادابی می بخشد و باعث می شود که ما انسان ها با هم ارتباط برقرار کنیم.و دائما در حال تغییر است.

❤❤ 11 ماه قبل
1

سلام لطفا جواب رو درست بگید

نویسنده 11 ماه قبل
5

چون زبان فارسی هر روز از زبان هر شخص گفته و شنیده می شود و هیچ وقت از یاد ها پاک نمی شود.

نویسنده 11 ماه قبل
7

چون با فراز و نشیب هایی که در گذشته برایش پیش آمده در ذهن ما مانده است و اگر از ذهن ما برود مانند این است که مرده است

نویسنده 11 ماه قبل
1

چرا زبان موجود زنده هست

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چون حرف میزند و مانند ما انسان ها زندگی میکن ولی همیشه زنه هستند وحرف های ان ماندگار است

نویسنده 11 ماه قبل
1

خخخخخ

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون زبان فارسی را هیچ گاه از یاد نمیبریم و بخاطر همین زنده نامیده میشود

نویسنده 11 ماه قبل
1

فراز و فرود هایی در زندگی خود داشته است

مبیناحسینی 11 ماه قبل
-1

چرا،زبان،موجودی زنده معرفی شده است؟

ناشناس 11 ماه قبل
-2

بدرد نمی خورد بد بد بود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

سراوان

نویسنده 11 ماه قبل
1

چون مانند موجودات زنده روزی به دنیا آمده و در هر دوره اززندگی طولانی خود رشد داشته زبان به عنوان یک موجود زنده همراه با انسان ها زیسته و بر زندگی و فرهنگ و تاریخ آنها تاثیر گذاشته است.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چون زبان فارسی خونه

یلدا مودت 11 ماه قبل
-1

بله چون زبان موجودی زنده است ما حرف میزنم

نویسنده 11 ماه قبل
4

چون زبان فارسی هميشه در ذهن ما است و ما ان را هيچ گاہ از یاد نمیبریم

نویسنده 11 ماه قبل
0

در حعحعحعحفحنلبنبنبنبنبنمسجبنزپسچبپدگگبمثچثچچ سلام و ج ۹عح ۹۰۰ پی ۹۰۳۹۴۹۵۹۹۴۹۴۹۹۴۹۴۹۹۹حعحفحبحبنلجملنینثنحقحفحلنلبن

M 11 ماه قبل
0

چون زبان چیزی است که به زندگی ما شادابی می بخشد و باعث میشود که ما بتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

زیرا با فراز و نشیب هایی که از گذشته تا حال برایش پیش آمده ، تغییراتی در آن به وجود آمده است و حتی اگر به درستی از آن محافظت نشود ، مانند انسان به مرگ زبان منجر میشود .

ثنا ما خودمون واس همین اومدیم تو سایت شما ازخود ما جوابو می خوایین واقعاکه متاسفم براتون😒😒😒😒😊 11 ماه قبل
5

😆😂😂😂😂اما بازم خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
11

چرا زبان موجودی زنده معروف شده است

5
چون زبان فارسی همیشه در ذهن و زبان با هست و مثل یک موجود زنده باما هست! 11 ماه قبل

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چون زبان فارسی همیشه در ذهن ما است و ما ان را هیچ گاه از یاد نمیبریم و همیشه با زبان فارسی سخن میگوییم و زبان فارسی به همین دلیل مانند یک موجود زنده است چون همیشه در هر جای دنیا با ما و در ذهن و دل ما است.

نویسنده 11 ماه قبل
6

چون زبان فارسی همیسه در ذهن ما هستش و همیشه باما هست مثل یک موجود زنده

نویسنده 11 ماه قبل
1

سلا

برای پاسخ کلیک کنید