چگونه می توانیم در گفتار رفتار و پوشش خود تسلیم امر خدا باشیم صفحه 35 پیام های آسمان نهم

نویسنده

با الگو قرار دادن پیامبران و معصومان فاطمه

نویسنده

سلام اگر یک دکتر فوق متخصص را در نظر بگیریم که از همه جهت وارد و عالم و او را قبول داشته باشیم هر چه بگوید میپذیریم و تسلیم دستورات او هستیم حتی حاضریم سخت ترین عمل جراحی را روی ما انجام دهدخداوند را هم اگر اینجوری قبول داشته باشیم و اعتقاد به این حکیم تر عالم تر و خیرخواه تر از او نسبت به بندهاش خداست در برابر تمام فرمانهای با تمتام وجود تسلیم میشویممهدی

صادقی نیک

با الگو گرفتن از کار های پیامبران و اخلاق و رفتار خوب

نویسنده

پیامبران

نویسنده

با انجام کار های سالم و پیروی از از افراد مومن و با تقوا.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۳۵ کتاب پیام های آسمان پایه نهم چگونه می توانیم در گفتار رفتار و پوشش خود تسلیم امر خدا باشیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با الگو قرار دادن پیامبران که در برابر امر خدا تسلیم بودند.

نویسنده : با انجام کار های سالم و پیروی از از افراد مومن و با تقوا.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حاج ممد 1 سال قبل
0

میره خدااا

نویسنده 2 سال قبل
4

با انجام کار های سالم و پیروی از از افراد مومن و با تقوا.

امیر 2 سال قبل
1

خیلی خوب است.

نویسنده 2 سال قبل
16

با الگو قرار دادن پیامبران و معصومان فاطمه

نویسنده 2 سال قبل
11

سلام اگر یک دکتر فوق متخصص را در نظر بگیریم که از همه جهت وارد و عالم و او را قبول داشته باشیم هر چه بگوید میپذیریم و تسلیم دستورات او هستیم حتی حاضریم سخت ترین عمل جراحی را روی ما انجام دهدخداوند را هم اگر اینجوری قبول داشته باشیم و اعتقاد به این حکیم تر عالم تر و خیرخواه تر از او نسبت به بندهاش خداست در برابر تمام فرمانهای با تمتام وجود تسلیم میشویممهدی

دریا رمضانی 2 سال قبل
3

عالی بود

صادقی نیک 2 سال قبل
8

با الگو گرفتن از کار های پیامبران و اخلاق و رفتار خوب

1
a.f 2 سال قبل

با انجام کار های سالم و پیروی از از افراد مومن و با تقوا.

ناشناس 2 سال قبل
3

ازهمه مهم تر باید دلش پاک وتسلیم خداوند باشد

نویسنده 2 سال قبل
5

پیامبران

نویسنده 2 سال قبل
1

با الگو پیامبران

نویسنده 2 سال قبل
2

تسلیم خداوند بودن یعنی قدرتی غیر از خداوند را ندیدن و هر چی که می خواهیم را فقط از خود خداوند بخواهیم

علی اصغر 2 سال قبل
1

عالی بود

برای پاسخ کلیک کنید