چند مورد از ویژگی های حکومت در ایران باستان را بنویسید صفحه 124 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

در ایران باستان شیوه حکومت پادشاهی بود.شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند. آنها برای اداره کشور فرمان هایی صادر می کردند که در واقع این فرمان ها، قانون هایی بودند که باید در سراسر کشور اجرا می شدند و هیچکس نباید از آنها سرپیچی کند. البته اگر شاهان از مسیر عدالت و قانون منحرف می شدند، بزرگان و موبدان می توانستند آنها را عزل کنند. حکومت موروثی بود و معمولا از پدر به پسر به ارث می رسید.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم چند مورد از ویژگی های حکومت در ایران باستان را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در ایران باستان شیوه حکومت پادشاهی بود.شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند. آنها برای اداره کشور فرمان هایی صادر می کردند که در واقع این فرمان ها، قانون هایی بودند که باید در سراسر کشور اجرا می شدند و هیچکس نباید از آنها سرپیچی کند. البته اگر شاهان از مسیر عدالت و قانون منحرف می شدند، بزرگان و موبدان می توانستند آنها را عزل کنند. حکومت موروثی بود و معمولا از پدر به پسر به ارث می رسید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Mobin 2 سال قبل
0

سلام هیچی

M 2 سال قبل
1

سلام هیچی

ناشناس 2 سال قبل
1

موروثی بودن حکومت

شاهان بر امور اداری مذهبی

ناشناس 2 سال قبل
2

درسته

نویسنده 2 سال قبل
16

در ایران باستان شیوه حکومت پادشاهی بود.شاهان بر امور اداری، نظامی و مذهبی فرمانروایی مطلق داشتند. آنها برای اداره کشور فرمان هایی صادر می کردند که در واقع این فرمان ها، قانون هایی بودند که باید در سراسر کشور اجرا می شدند و هیچکس نباید از آنها سرپیچی کند. البته اگر شاهان از مسیر عدالت و قانون منحرف می شدند، بزرگان و موبدان می توانستند آنها را عزل کنند. حکومت موروثی بود و معمولا از پدر به پسر به ارث می رسید.

برای پاسخ کلیک کنید