چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟ صفحه 78 فارسی هشتم

یه بنده خدا

ک.ص نگو ناموسن

نویسنده

حسین طالبی: شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است و دو بیت حافظ را خواند و منظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود

نویسنده

بله

رقیه فتحی

شاه اسماعیل درآستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشیدکه درحال اوج گرفتن است ودو بیت حافظ را خواتد که این دنیای پستی ارزش ماندن وتو که مانند پرنده آزاد ورهایی است باید به فکررهایی از بند و اسارت دنیا باشی زیرا مرگ تو را به عالمی میبرد که درآن آزاد وآسود خواهی بود

الهام

هر دو آنها تمایل به روشنی و رهایی از زندان دنیا را دارند

جواب خودارزیابی صفحه ۷۸ کتاب ادبیات پایه هشتم چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است و دو بیت حافظ را خواند و منظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Styudent 1 سال قبل
-2

نمی دانم

الهام 2 سال قبل
6

هر دو آنها تمایل به روشنی و رهایی از زندان دنیا را دارند

رقیه فتحی 2 سال قبل
6

شاه اسماعیل درآستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشیدکه درحال اوج گرفتن است ودو بیت حافظ را خواتد که این دنیای پستی ارزش ماندن وتو که مانند پرنده آزاد ورهایی است باید به فکررهایی از بند و اسارت دنیا باشی زیرا مرگ تو را به عالمی میبرد که درآن آزاد وآسود خواهی بود

به تو چه 2 سال قبل
5

نمی ین یه متنی آماده کنید که فرق داشته باش عین سایت همگام هست

... 2 سال قبل
1

شعر حافظ مثل نقاشی کمال الدین بازهم تسکین دهنده روح و جان آدمی بود

بیتا 2 سال قبل
4

هم نقاشی که پرواز مرغی روبه اسمان بود و هم مضمون و شعر حافظ هر دو اینده‌ی روشن و رشد تعالی را نشان میدهد

ناشناس 2 سال قبل
3

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
6

بله

نویسنده 2 سال قبل
5

نمیدانم

متین میرزایی 2 سال قبل
-1

خیلی شباهت داشتن

سما 2 سال قبل
-1

نمیدونم🙄😐

فردوسی 2 سال قبل
0

چرا حافظ؟! یعنی شعر های من بی معنی و مال سطل آشغال هستند؟ اگر از شعر های من استفاده می کردند آن سردار دو دست و دو پای اضافه به دست می آورد. 😑

7
یه بنده خدا 2 سال قبل

ک.ص نگو ناموسن

نویسنده 2 سال قبل
2

چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟

نویسنده 2 سال قبل
5

چون که میدانست شاه اسماعیل میمیرد وپرنده کشید که شاه اسماعیل بود

نویسنده 2 سال قبل
6

حسین طالبی: شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود وکمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است و دو بیت حافظ را خواند و منظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد که در آن آزاد و آسوده خواهی بود

برای پاسخ کلیک کنید