چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند؟ صفحه 126 فارسی چهارم

الیسا

پژوهشگزان انسان های دانا مانند ایوریحان بیرونی آنقدر می گردند تا به پاسخ خود برسند ابوریحان بیرونی در بستر بیماری هم می خواست تا جواب سوالش را بیابد و نادانسته و جاهل از دنیا نرود

نویسنده

من نمیدانم کدام درست است برام تو ضیح دهید

ناشناس

ناشناس

دانشمندان و پژوهشگران و انسان های دانا

فاطمه

پژوهشگران و انسان های پرسشگر به دنبال سوال های خود میروندتا بتوانندجواب انها رو پیدا کنند

نویسنده

پژوهشگران و دانشمندا

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانشمندان و پژوهشگران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش های خود می روند و آن قدر می گردند تا پاسخ آن ها را پیدا کنند.

الیسا : پژوهشگزان انسان های دانا مانند ایوریحان بیرونی آنقدر می گردند تا به پاسخ خود برسند ابوریحان بیرونی در بستر بیماری هم می خواست تا جواب سوالش را بیابد و نادانسته و جاهل از دنیا نرود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
تیانا هدایتی 1 سال قبل
3

دانشمندان

ناشناس 2 سال قبل
1

چه کسانی به دنبال سوالات خود می‌روند

زهرا 2 سال قبل
0

جواب

ناشناس 2 سال قبل
8

ناشناس

دانشمندان و پژوهشگران و انسان های دانا

انتبجملمغ 2 سال قبل
-2

ناحگگتلخک عسعغثعهس

ناشناس 2 سال قبل
0

چه کسانی به دنبال سوال های خودم می روند

امیر محمد زارع سنجدکی 2 سال قبل
0

پژوهشگران و دانشمندان

حسین 2 سال قبل
0

تو کی هستی

ناشناس 2 سال قبل
2

سلام

عالی هستش ممنون

آیسا 2 سال قبل
4

عالی

زینب دیده ور 3 سال قبل
3

چه کسانی دنبال سوال های خود می روند

1
عسل 2 سال قبل

سلام

دانشمندان ، پژوهشگران ، انسان های پرسشگر به دنبال پاسخ سوال خود میروند تا آن را پیدا کنند

5
نازنین 3 سال قبل

دانشمندان و پژوهشگران

الیسا 3 سال قبل
12

پژوهشگزان انسان های دانا مانند ایوریحان بیرونی آنقدر می گردند تا به پاسخ خود برسند ابوریحان بیرونی در بستر بیماری هم می خواست تا جواب سوالش را بیابد و نادانسته و جاهل از دنیا نرود

ناشناس 3 سال قبل
6

کله پوک ها می روند به دنبال پرسش های خود می گردند

-2
عسل 2 سال قبل

😄😄😄😄

نویسنده 3 سال قبل
3

شهرام جنگی زهی

نویسنده 3 سال قبل
10

من نمیدانم کدام درست است برام تو ضیح دهید

5
سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد. 3 سال قبل

سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد و سوال 3نادرست عزیزم در درس هایت موفق باشید. 💖

چه کسی به دنبال سوال ها ی خود می روند 3 سال قبل
6

بعد

سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد. 3 سال قبل
3

سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد و سوال 3نادرست عزیزم در درس هایت موفق باشید. 💖

نویسنده 3 سال قبل
7

پژوهشگران

نویسنده 3 سال قبل
7

پژوهشگران و دانشمندا

نویسنده 3 سال قبل
6

چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند

نویسنده 3 سال قبل
0

دانشمندان و پژوهش گران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش خود میروند تا به پاسخ برسند

نویسنده 3 سال قبل
0

وذزرو. طلتد

نویسنده 3 سال قبل
2

پژوهشگران ودانشمندان

نویسنده 3 سال قبل
1

زهرا: کسانی که توی مغزشان سوال های مهمی است به دنبال ان میروند و بالخره ان را پیدا میکنند

نویسنده 3 سال قبل
1

ابوریحان بیرونی

نویسنده 3 سال قبل
0

منون از شما که اینقد خوب هستد همهی تان

نویسنده 3 سال قبل
2

دانشمندان و پژوهژگران و بسیاری دیگر هموارهبه دنبال پرسش های خود میروندوان قدرمیگردندتا پاسخ ان هاراپیدا کند

نویسنده 3 سال قبل
0

درک مطلب صفحه ی 126 چه کسانی با سوال های خود میروند؟

نویسنده 3 سال قبل
-1

دانشمندان و انسان های کو کنجکاو

0
گوی اضافه نخور😂😂🤎💩 3 سال قبل

گوی اضافه نخور 😂🤎💩

نویسنده 3 سال قبل
0

کسعشعر

نویسنده 3 سال قبل
-2

فاطمه سبزوار دانشمندان میگوید کسانی که سؤال میکند

نویسنده 3 سال قبل
0

گوش ما مثل علامت سوال است فارسی پایه چهارم ابتدایی درس پانزدهم پرسشگر

نویسنده 3 سال قبل
3

دانشمندان و پژوهشگران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش های خود می روند و آن قدر می گردند تا پاسخ آن ها را پیدا کنند.

0
کص ننت 3 سال قبل

چه کسانی همیشه به دنبال سوال خود میروند

نویسنده 3 سال قبل
3

ااات

نویسنده 3 سال قبل
-2

هیچی نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

بله

نویسنده 3 سال قبل
0

نمی

نویسنده 3 سال قبل
0

ملیکاباران

نویسنده 3 سال قبل
0

عالی

نویسنده 3 سال قبل
-1

ارمغان بازرگان برای طوطی چه بود

-2
دنیا کیشمس 2 سال قبل

من میخواهم جواب این سوال را پیدا کنم چه کسانی به دنبال سوال های خود مرود این سواله منه

نویسنده 3 سال قبل
0

ابو‍ریحان

نویسنده 3 سال قبل
2

نازنین زهرا ک : دانشمندان ، پژوهشگران مانند : ( ابوریحان بیرونی ) در بستر بیماری بود ولی میخواین جواب سوال خود را بداند و بدون جواب از دنیا نروند

نویسنده 3 سال قبل
-1

چه کسانی به دنبال پاسخ سوالت خود میرونر

نویسنده 3 سال قبل
-1

دفدفدفدفدفدفلدف

عسل 3 سال قبل
0

دانشمندانــ و انــسانـ هایـ کونجــکــاو

نویسنده 3 سال قبل
0

دانشمندان و پژوهشگران

زهرا 3 سال قبل
1

نمیگم !

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
2

دانشمندان

فاطمه 3 سال قبل
7

پژوهشگران و انسان های پرسشگر به دنبال سوال های خود میروندتا بتوانندجواب انها رو پیدا کنند

نویسنده 3 سال قبل
0

در اولین روز حضور در مدرسه جدید چه چیز(مهتاب را دل گرم و شاد کردند

نویسنده 3 سال قبل
0

اااال

نویسنده 3 سال قبل
0

سلام میشه کمک کنید

نویسنده 3 سال قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال پاسخ سوال ها می روند

نویسنده 3 سال قبل
0

چه کسانی دنبال سوالات خود می روند

نویسنده 3 سال قبل
0

بد

نویسنده 3 سال قبل
0

جواب

نویسنده 3 سال قبل
0

پژوهشگران👨‍🎨ندانادری

ییلدیز 3 سال قبل
0

دانشمندان ان ها هر کاری میکنند که جواب سوال هایشان را پیدا کنند

نویسنده 3 سال قبل
2

دانشمندان،عالمان،ماانسان ها،….. 💌💌💌💌

ناشناس 3 سال قبل
1

دانشمندان عالمان ما انسان ها……💌💌💌🏩🏩

شانا. ،❤️❤️❤️❤️🏩💌 3 سال قبل
1

دانشمندان عالمان ما انسان ها……💌💌💌🏩🏩

نویسنده 3 سال قبل
0

عالمان دانشمندان ما انسان ها. گوی اضافه نخور🤎😂😂💩❤️😁

نویسنده 3 سال قبل
0

ممد

نویسنده 3 سال قبل
0

کلمات هایی: اما: و؛ ولی: که: در یک متن چه کاری انجام می دهند

M 3 سال قبل
1

نمیگم😜

نویسنده 3 سال قبل
-1

کسان

نویسنده 3 سال قبل
0

دانشمندان ـ پژوهشگران

نویسنده 3 سال قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال پاسخ سوالات خود می روند

نویسنده 3 سال قبل
0

تننننن

نویسنده 3 سال قبل
0

آرمیتا دانشمندان به دنبال علم می روند تا چیز های زیادی یاد بگیرند و به کشور عزیزمان مان ایران خدمت کنند و به مردم هم علم یاد بدهند

نویسنده 3 سال قبل
0

ابهلهلهدهدهد

نویسنده 3 سال قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال پاسخ سوالات می رویند

زهرا موسوی 3 سال قبل
-1

لاننلپل بر نحع یا ون ب بجز

نویسنده 3 سال قبل
0

ی طردقهماتتپعث نثد کهق

نویسنده 3 سال قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال سوال خود میگردد

نویسنده 3 سال قبل
0

1

برای پاسخ کلیک کنید