چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند؟ صفحه 126 فارسی چهارم

الیسا

پژوهشگزان انسان های دانا مانند ایوریحان بیرونی آنقدر می گردند تا به پاسخ خود برسند ابوریحان بیرونی در بستر بیماری هم می خواست تا جواب سوالش را بیابد و نادانسته و جاهل از دنیا نرود

نویسنده

من نمیدانم کدام درست است برام تو ضیح دهید

فاطمه

پژوهشگران و انسان های پرسشگر به دنبال سوال های خود میروندتا بتوانندجواب انها رو پیدا کنند

نویسنده

چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند

نویسنده

پژوهشگران و دانشمندا

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانشمندان و پژوهشگران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش های خود می روند و آن قدر می گردند تا پاسخ آن ها را پیدا کنند.

الیسا : پژوهشگزان انسان های دانا مانند ایوریحان بیرونی آنقدر می گردند تا به پاسخ خود برسند ابوریحان بیرونی در بستر بیماری هم می خواست تا جواب سوالش را بیابد و نادانسته و جاهل از دنیا نرود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زینب دیده ور 15 ساعت قبل
1

چه کسانی دنبال سوال های خود می روند

2
نازنین 15 ساعت قبل

دانشمندان و پژوهشگران

الیسا 15 ساعت قبل
10

پژوهشگزان انسان های دانا مانند ایوریحان بیرونی آنقدر می گردند تا به پاسخ خود برسند ابوریحان بیرونی در بستر بیماری هم می خواست تا جواب سوالش را بیابد و نادانسته و جاهل از دنیا نرود

ناشناس 15 ساعت قبل
3

کله پوک ها می روند به دنبال پرسش های خود می گردند

نویسنده 15 ساعت قبل
1

شهرام جنگی زهی

نویسنده 15 ساعت قبل
8

من نمیدانم کدام درست است برام تو ضیح دهید

4
سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد. 15 ساعت قبل

سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد و سوال 3نادرست عزیزم در درس هایت موفق باشید. 💖

چه کسی به دنبال سوال ها ی خود می روند 15 ساعت قبل
5

بعد

سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد. 15 ساعت قبل
2

سلام عزیزم درست و نادرست سوال 1نادرست سوال2 درست سوال های بیشتری در مغز انسان میخرخد و سوال 3نادرست عزیزم در درس هایت موفق باشید. 💖

نویسنده 15 ساعت قبل
5

پژوهشگران

نویسنده 15 ساعت قبل
5

پژوهشگران و دانشمندا

نویسنده 15 ساعت قبل
6

چه کسانی به دنبال سوال های خود می روند

-1
ناشناس 15 ساعت قبل

کوس ها و کون ها کوس می گ ید تولوب تولوب

-1
ملیکا روستایی 15 ساعت قبل

کلفتوبببل

-1
اشرف 15 ساعت قبل

چه کسانی به دنبال سوال خود میروند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

دانشمندان و پژوهش گران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش خود میروند تا به پاسخ برسند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

وذزرو. طلتد

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

مردمها

نویسنده 15 ساعت قبل
3

پژوهشگران ودانشمندان

نویسنده 15 ساعت قبل
1

زهرا: کسانی که توی مغزشان سوال های مهمی است به دنبال ان میروند و بالخره ان را پیدا میکنند

نویسنده 15 ساعت قبل
1

ابوریحان بیرونی

نویسنده 15 ساعت قبل
0

منون از شما که اینقد خوب هستد همهی تان

نویسنده 15 ساعت قبل
2

دانشمندان و پژوهژگران و بسیاری دیگر هموارهبه دنبال پرسش های خود میروندوان قدرمیگردندتا پاسخ ان هاراپیدا کند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

درک مطلب صفحه ی 126 چه کسانی با سوال های خود میروند؟

نویسنده 15 ساعت قبل
0

دانشمندان و انسان های کو کنجکاو

0
گوی اضافه نخور😂😂🤎💩 15 ساعت قبل

گوی اضافه نخور 😂🤎💩

نویسنده 15 ساعت قبل
0

کسعشعر

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

فاطمه سبزوار دانشمندان میگوید کسانی که سؤال میکند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

گوش ما مثل علامت سوال است فارسی پایه چهارم ابتدایی درس پانزدهم پرسشگر

ناشناس 15 ساعت قبل
-2

معنی

نویسنده 15 ساعت قبل
4

دانشمندان و پژوهشگران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش های خود می روند و آن قدر می گردند تا پاسخ آن ها را پیدا کنند.

0
کص ننت 15 ساعت قبل

چه کسانی همیشه به دنبال سوال خود میروند

نویسنده 15 ساعت قبل
3

ااات

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

هیچی نمیدونم

نویسنده 15 ساعت قبل
0

بله

نویسنده 15 ساعت قبل
0

نمی

نویسنده 15 ساعت قبل
0

ملیکاباران

نویسنده 15 ساعت قبل
0

عالی

نویسنده 15 ساعت قبل
0

ارمغان بازرگان برای طوطی چه بود

نویسنده 15 ساعت قبل
0

ابو‍ریحان

نویسنده 15 ساعت قبل
1

نازنین زهرا ک : دانشمندان ، پژوهشگران مانند : ( ابوریحان بیرونی ) در بستر بیماری بود ولی میخواین جواب سوال خود را بداند و بدون جواب از دنیا نروند

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

چه کسانی به دنبال پاسخ سوالت خود میرونر

نویسنده 15 ساعت قبل
-1

دفدفدفدفدفدفلدف

عسل 15 ساعت قبل
0

دانشمندانــ و انــسانـ هایـ کونجــکــاو

نویسنده 15 ساعت قبل
0

دانشمندان و پژوهشگران

زهرا 15 ساعت قبل
1

نمیگم !

نویسنده 15 ساعت قبل
0

نمیدونم

نویسنده 15 ساعت قبل
2

دانشمندان

فاطمه 15 ساعت قبل
7

پژوهشگران و انسان های پرسشگر به دنبال سوال های خود میروندتا بتوانندجواب انها رو پیدا کنند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

در اولین روز حضور در مدرسه جدید چه چیز(مهتاب را دل گرم و شاد کردند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

اااال

نویسنده 15 ساعت قبل
0

سلام میشه کمک کنید

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال پاسخ سوال ها می روند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چه کسانی دنبال سوالات خود می روند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

بد

نویسنده 15 ساعت قبل
0

جواب

نویسنده 15 ساعت قبل
0

پژوهشگران👨‍🎨ندانادری

ییلدیز 15 ساعت قبل
0

دانشمندان ان ها هر کاری میکنند که جواب سوال هایشان را پیدا کنند

نویسنده 15 ساعت قبل
1

دانشمندان،عالمان،ماانسان ها،….. 💌💌💌💌

ناشناس 15 ساعت قبل
1

دانشمندان عالمان ما انسان ها……💌💌💌🏩🏩

شانا. ،❤️❤️❤️❤️🏩💌 15 ساعت قبل
1

دانشمندان عالمان ما انسان ها……💌💌💌🏩🏩

نویسنده 15 ساعت قبل
0

عالمان دانشمندان ما انسان ها. گوی اضافه نخور🤎😂😂💩❤️😁

نویسنده 15 ساعت قبل
0

ممد

نویسنده 15 ساعت قبل
0

کلمات هایی: اما: و؛ ولی: که: در یک متن چه کاری انجام می دهند

M 15 ساعت قبل
0

نمیگم😜

نویسنده 15 ساعت قبل
0

کسان

نویسنده 15 ساعت قبل
0

دانشمندان ـ پژوهشگران

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال پاسخ سوالات خود می روند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

تننننن

نویسنده 15 ساعت قبل
0

آرمیتا دانشمندان به دنبال علم می روند تا چیز های زیادی یاد بگیرند و به کشور عزیزمان مان ایران خدمت کنند و به مردم هم علم یاد بدهند

نویسنده 15 ساعت قبل
0

ابهلهلهدهدهد

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال پاسخ سوالات می رویند

زهرا موسوی 15 ساعت قبل
-1

لاننلپل بر نحع یا ون ب بجز

نویسنده 15 ساعت قبل
0

ی طردقهماتتپعث نثد کهق

نویسنده 15 ساعت قبل
0

چه کسانی همیشه به دنبال سوال خود میگردد

نویسنده 15 ساعت قبل
0

1

برای پاسخ کلیک کنید