خطرناکترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران چیست؟ توضیح دهید صفحه 106 پیام های آسمان نهم

نویسنده

جنگ نرم یا همان شبیخون ک کشور های قدرت مند با استفاده از درگیر کردن ذهن مردم کشور مورد نظر و ایجاد تهاجم فرهنگی معولاپیروز میدان میشوند و مانند جنگ سخت نیست ک تلفات بدهند و باعث بد نام شدن کشورشان شود.

تنها

خیلی خوبح

.

خیلی خوب

نویسنده

شبیخون فرهنگی سلاحی است که باعث شده است که قدرت های استکباری کمتر جنگ های نظامی به راه بیندازند به دلیل اینکه (1-هزینه های بسیار زیادی باید پرداخت کنند2-باعث نفر ملت ها می شود) به همین دلیل باید برای به زانو در آوردن ملت ها راهکار جدیدی به نام جنگ نرم یا شبیخون فرنگی به کار گرفته اند

علی رشیدی

خیلی خوب است

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم خطرناکترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران چیست؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جنگ نرمی ا شبیخون فرهنگی آنان بخوبی دریافته اند که جنگ های نظامی علاوه بر هزینه های بسیار زیاد باعث نفرت ملت ها نیز می گردد و این مساله ادامه کارشان در کشورهای دیگر را مشکل می کند. به همین دلیل آن ها برای به زانو در آوردن ملت ها، راهکار جدیدی به نام شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته اند.

وحیدی : جنگ نرم یا همان شبیخون که کشور های قدرتنمد با استفاده از درگیر کردن ذهن مردم کشور مورد نظر و ایجاد تهاجم فرهنگی معولا پیروز میدان میشوند و مانند جنگ سخت نیست که تلفات بدهند و باعث بد نام شدن کشورشان شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
hamedriza 1 سال قبل
0

خیلی خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
1

امروزه قدرت های استکباری به خوبی دریافتند که جنگ های نظامی علاوه بر هزینه های زیاد باعث نفرت ملت ها میشود به همین دلیل آنها برای به زانو دراوردن ملت ها راهکاری جدیدی به نام جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی را در پیش گرفتند.

مهدی 2 سال قبل
0

امروزه دشمنان میداننداگر بخاهند جنگ نظامی کنند خرج زیادی را بر ور دارد و ملت های زیادی نیز از انان نفرت پیدا میکنند پس انها برا از پا دراوردن ملت از شیوه جدیدی به نام جنگ نرم یا شبیحخون فرهنگی را تشکیل داده اند

. 3 سال قبل
7

خیلی خوب

نویسنده 3 سال قبل
16

جنگ نرم یا همان شبیخون ک کشور های قدرت مند با استفاده از درگیر کردن ذهن مردم کشور مورد نظر و ایجاد تهاجم فرهنگی معولاپیروز میدان میشوند و مانند جنگ سخت نیست ک تلفات بدهند و باعث بد نام شدن کشورشان شود.

رقیه 3 سال قبل
4

خطرناک ترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران را توضیح دهید

2
ناشناس 2 سال قبل

جنگ نرم

1
لتت 2 سال قبل

دا

تنها 3 سال قبل
7

خیلی خوبح

5
علی رشیدی 3 سال قبل

خیلی خوب است

نویسنده 3 سال قبل
3

امروزه قدرت های استکباری دریافته اند که جنگ نظامی علاوه بر هزینه بالا باعث نفرت کشورها از یکدیگر میشود و فعالیت آنها را در کشور ها دشوار می کند یه همین علت برای به زانو در آوردن ملت ها راهکار جدیدی به نام جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی را در پی گرفتند.حسام

ناشناس 3 سال قبل
4

امروزه قدرت های استکباری دریافته اند که جنگ نظامی علاوه بر هزینه بالا باعث نفرت کشورها از یکدیگر میشود و فعالیت آنها را در کشور ها دشوار می کند یه همین علت برای به زانو در آوردن ملت ها راهکار جدیدی به نام جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی را در پی گرفتند.حسام

نویسنده 3 سال قبل
5

شبیخون فرهنگی سلاحی است که باعث شده است که قدرت های استکباری کمتر جنگ های نظامی به راه بیندازند به دلیل اینکه (1-هزینه های بسیار زیادی باید پرداخت کنند2-باعث نفر ملت ها می شود) به همین دلیل باید برای به زانو در آوردن ملت ها راهکار جدیدی به نام جنگ نرم یا شبیخون فرنگی به کار گرفته اند

نویسنده 3 سال قبل
0

شبیخون فرهنگی با توجه به هزینه جنگ هایه نظامی و نفرت ملت ها برایه دشمنان مشکل ایجاد میکند بنابراین دشمنان جنگ نرم بنام شبیخون فرهنگی را در پیش میگریند یعنی باورهایه مردم را هدف قرار میدهند و انها را از اسلام دور میکنند

ستایش 3 سال قبل
1

شبیخون فرهنگی با توجه به هزینه هایه جنگ نظامی و نفرت ملت ها برایه دشمنان مشکل ایجاد میکند بنابراین دشمنان جنگ نرم بنام شبیخون فرهنگی را در پیش میگریند یعنی باور هایه مردم را هدف قرار می دهند و می خواهند مردم را از اسلام دور کنند

نویسنده 3 سال قبل
-2

جنگ های نظامی علاوه بر هزینه های زیاد باعثتنفر ملت ها می گردد،لذا دشمنان برای به زانودرآوردن ملت ها دست به اقداماتی می زنند که به وسیله آن می توان یک کشور را بدون استفاده از نیروهای نظامی سرنگون کرد ،به این سلاح خطرناک دشمن «جنگ نرم یا شبیخون فرهنگی » می گویند.

نویسنده 3 سال قبل
-2

جنگ نرم یا شبیخون آنان میدانستند که جنگ هزینه زیادی دارد و مشکلات آنهارا فراوان میکند به همین خاطر از راهکار شبیخون یا جنگ نرم استفاده کردندفاطمه❤👍

نویسنده 3 سال قبل
-2

جنگ نرم

نویسنده 3 سال قبل
2

امروزه قدرت های استکباری به خوبی دریافتند که جنگ های نظامی علاوه بر هزینه های بالا باعث نفرت ها بین ملت ها میشور و این مسله ادامه کارشان را در کشور های دیگر مشکل میکند به همین دلیل از روش جدیدی به نام شبیخون فرهنگی استفاده میکنند.صالحه حسینی

نویسنده 3 سال قبل
1

خطرناکترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران چیست؟

برای پاسخ کلیک کنید