در آزمایشی جوجه های تازه از تخم درآمده صفحه 163 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۶۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم در آزمایشی جوجه های تازه از تخم درآمده از سایت نکس لود دریافت کنید.

در آزمایشی جوجه های تازه از تخم درآمده را به دو گروه تقسیم کردند. گروه یک را با غذای بدون باکتری و گروه دوم را با غذایی تغذیه کردند که باکتری های مفید داشت. بعداز مدتی به هر دو گروه، نوعی باکتری دادند که باعث بیماری روده ای می شود. نمودار های زیر تعداد باکتری های مضر را در دو گروه نشان می دهد. محور عمودی تعداد باکتری ها و محور افقی زمان را نشان می دهد.
الف) این دو نمودار را با هم مقایسه کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) با توجه به نمودارها مشاهده می شود که تعداد باکتری های مضر در گروه (8 غذای بدون باکتری) بیشتر از گروه 2 است. علت این پدیده آن است که چون در روده گروه 8 فقط یک نوع باکتری (مضر) وجود داشت هیچ رقابتی صورت نمی گرفت بنابراین راحت رشد کرده و تعداد آنها افزایش یافت ولی در روده جوجه های گروه 2 چون باکتری های دیگری هم بودند بین آنها بر سر غذا رقابت صورت گرفت بنابراین نتوانست به مقدار بیشتری تکثیر یابند.
ب) افزودن باکتری های مفید به غذا باعث بهبود کیفیت غذا می شوند = همچنین باعث می شوند جا برای باکتری های مضر کم شود (با ایجاد رقابت).

محنا حیدری : روزی به حاکمی خبر میدهند در هندوستان درختی وجود داردکه هرکس میوه آن رابخورد هیچگاه پیر نمیشود.حاکم یکی از نزدیکان خودرابرای به دست آوردن آن درخت به هندوستان میفرستد.وقتی آن شخص به هندوستان میرسد میفهمد این درخت همان درخت علم است..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهسا 7 ماه قبل
0

جواب میخوام

0
.. 7 ماه قبل

منم نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید