در هریک از حالت های زیر انرژی جنبشی (حرکتی) دو جسم را با هم مقایسه کنید صفحه 67 کتاب علوم هفتم

در هریک از حالت های زیر انرژی جنبشی (حرکتی) دو جسم را با هم مقایسه کنید صفحه 67 کتاب علوم هفتم به صورت کامل از سایت نکس لود دریافت کنید.

الف) اگر جرم ثابت ولی سرعت زیاد شود انزیخنبشی ماشین سبز بیشتر خواهد شد

اگر جرم ثابت ولی سرعت زیاد شود انزیخنبشی ماشین سبز بیشتر خواهد شد

ب) در شکل زیر اتومبیل و کامیون با یک سرعت حرکت می کنند.

اگر سرعت ثابت جرم بیشتر شود مثل کامیون انرژی جنبشی بیشتر خواهد شد 2.سرعت *جرم = انرزی جنبشی

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
1 1 سال قبل
0

1

برای پاسخ کلیک کنید