در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ صفحه 23 علوم نهم

ناشناس

8الکترون

نویسنده

8 الکترون

نویسنده

عنصر ها در جدول تناوبی در هر ردیف مشخص میشود که چند مدار دارند برای مثال عناصر ردیف سوم دارای ۳ مدار هستند و از طرفی عناصر در هر گروه(ستون) مشخص کننده ی تعداد الکترون در مدار اخرشان هستند برای مثال عنصری در ستون ۱۲ دارای ۱۲ الکترون در مدار اخر خود است. در صفحه ۲۳ کتابمون پیوند اشتراکی بین دو نافلز که ذرات سازنده ی اب هستند را نشان میدهد؛ با توجه به چیز هایی که گفتم اکسیژن در ردیف دوم و ستون ۱۶(ششم) جدول است پس دارای دو مدار که مدار اول پایدار و مدار اخر دارای ۶e است و سپس برای پایداری نیاز به پیوند کووالانسی با هیدروژن دارد را نشان میدهد و چون در این ترکیب فلز وجود ندارد (یونی نیست) دو عنصر برای پایداری الکترون های خود را به اشتراک میگذارند تا هم هیدروژن در مدار اول خود با ۲ الکترون به پايداری و هم اکسیژن در مدار اخر خود با ۸الکترون به پایداری برسد ولی هیچ الکترونی داد و ستد نمیشود و بار الکتریکی وجود ندارد پس در نتیجه همه ی پیوند های کووالانسی نارسانا هستند.

ناشناس

۸ الکترون وجود دارد

نویسنده

فرمول آب H2Oاستبرای تشکیل مولکول آب هر اتم هیدروژن دو الکترون به اشتراک گذاشتههر اتم اکسیژن دو الکترون به اشتراک گذاشته است

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 8 الکترون.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

لل

ناشناس 2 سال قبل
5

۸ الکترون وجود دارد

نویسنده 2 سال قبل
1

۸

نویسنده 2 سال قبل
7

8 الکترون

نویسنده 2 سال قبل
3

اترر

نویسنده 2 سال قبل
6

عنصر ها در جدول تناوبی در هر ردیف مشخص میشود که چند مدار دارند برای مثال عناصر ردیف سوم دارای ۳ مدار هستند و از طرفی عناصر در هر گروه(ستون) مشخص کننده ی تعداد الکترون در مدار اخرشان هستند برای مثال عنصری در ستون ۱۲ دارای ۱۲ الکترون در مدار اخر خود است. در صفحه ۲۳ کتابمون پیوند اشتراکی بین دو نافلز که ذرات سازنده ی اب هستند را نشان میدهد؛ با توجه به چیز هایی که گفتم اکسیژن در ردیف دوم و ستون ۱۶(ششم) جدول است پس دارای دو مدار که مدار اول پایدار و مدار اخر دارای ۶e است و سپس برای پایداری نیاز به پیوند کووالانسی با هیدروژن دارد را نشان میدهد و چون در این ترکیب فلز وجود ندارد (یونی نیست) دو عنصر برای پایداری الکترون های خود را به اشتراک میگذارند تا هم هیدروژن در مدار اول خود با ۲ الکترون به پايداری و هم اکسیژن در مدار اخر خود با ۸الکترون به پایداری برسد ولی هیچ الکترونی داد و ستد نمیشود و بار الکتریکی وجود ندارد پس در نتیجه همه ی پیوند های کووالانسی نارسانا هستند.

ناشناس 2 سال قبل
9

8الکترون

هانا 2 سال قبل
3

8الکترون

نویسنده 2 سال قبل
4

فرمول آب H2Oاستبرای تشکیل مولکول آب هر اتم هیدروژن دو الکترون به اشتراک گذاشتههر اتم اکسیژن دو الکترون به اشتراک گذاشته است

نویسنده 2 سال قبل
3

بله هشت الکترون

نویسنده 2 سال قبل
2

هشت ها و ۲ تا

نویسنده 2 سال قبل
0

در مدار آخر اتم اکسیژن در مولکول آب چند الکترون وجود دارد

نویسنده 2 سال قبل
1

تهاتنناا

برای پاسخ کلیک کنید