اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می کنند چه مسولیتی داریم؟ صفحه 91 پیام های آسمان هشتم

یه نفر

ان محل رو ترک کنه

نویسنده

به آنها تذکر بدهیم و آنها را مفهوم کنیم که چه کار اشتباهی دارند میکنند و عواقب کار شأن را به آنها بگوییم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۹۱ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم اگر در میان جمعی باشیم که از یک مسلمان غیبت می کنند چه مسولیتی داریم؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به آن ها بگوییم که غیبت کردن جزء گناهان بزرگ است که از آن به شدت نهی شده است واگر به غیبت ادامه دادند آن مجلس را ترک کنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهدی 2 سال قبل
0

بده

ناشناس 2 سال قبل
0

‌《مَِیَخَِوَاَمَِ دخترخَِوَبَیَِ بَِشَِمَِ》✨ ████████████]99% 《خَِطَِاَ دَِرَِ اَتَِصَاَلَِ》 اِ نَشُِدًِ کَِهِ😹🖤😬

نویسنده 3 سال قبل
0

مبتلات روزه را نام ببرید

یه نفر 3 سال قبل
7

ان محل رو ترک کنه

نویسنده 3 سال قبل
1

به او تذکر بدهیم

0
محمد حسین عبدلللع زاده 3 سال قبل

خوب

نویسنده 3 سال قبل
3

به آنها تذکر بدهیم و آنها را مفهوم کنیم که چه کار اشتباهی دارند میکنند و عواقب کار شأن را به آنها بگوییم

برای پاسخ کلیک کنید