درباره راه هایی که می توانید انفاق کنید فکر کنید چند مورد را روی کاغذی یادداشت کنید و سعی کنید آنها را انجام دهید صفحه 7 مطالعات اجتماعی هشتم

مهسا

فقط سوال 2 فعالیت مطالعات هشتم صفحه 7

زهرا

جواب سوال فعالیت درس دوم تعاون هشتم درباره راه های که می توانید انفاق کنید؟

عالی

محروم دیه ی غیر عمد حمایت از خانواده ها زندانیان سیل زدگان زلزله زدگاناست

حوریه

موقعیت ها افراد ازطریق بخشش مال علم توانایی هاووقت خودبه کسانی که نیامند هستند یاری میرسانند به این بخششانفاق میگویند

زهرا

کمک به خواهر یا بردارم در درس هایش

جواب فعالیت صفحه ۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم درباره راه هایی که می توانید انفاق کنید فکر کنید چند مورد را روی کاغذی یادداشت کنید و سعی کنید آنها را انجام دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جلوگیری از اختلافات ودر گیری های افراد و خانواده ها – ایجاد صلح و سازش میان مردم – رسیدگی به جاده ها و سایر امکانات مورد نیاز روستاها و مناطق محروم – پرداخت دیه ی جرایم غیر عمد – حمایت از خانواده های زندانیان – کمک به مناطق زلزله زده و سیل زده.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دخملک‌بلا 2 ماه قبل
0

اهدای خون ‌‌وکمک به‌‌کمیته ‌امداد

دیوانه ‌ی‌عاشق 2 ماه قبل
0

عالی بود ممنون

مهدی 2 ماه قبل
0

اهدای خون

ایجاد وصلح

عیادت از بیمار و.....

ناشناس 2 ماه قبل
0

کمک کردن

فاطمه نجفی 2 ماه قبل
1

کمک به نیازمندان اهدا خون

پی پا 2 ماه قبل
3

عیادت بیمار

زهرا 2 ماه قبل
4

کمک به خواهر یا بردارم در درس هایش

زهرا 11 ماه قبل
11

جواب سوال فعالیت درس دوم تعاون هشتم درباره راه های که می توانید انفاق کنید؟

7
عالی 11 ماه قبل

محروم دیه ی غیر عمد حمایت از خانواده ها زندانیان سیل زدگان زلزله زدگاناست

مهسا 11 ماه قبل
14

فقط سوال 2 فعالیت مطالعات هشتم صفحه 7

نویسنده 11 ماه قبل
2

کمک به افراد بی بزاعت

نویسنده 11 ماه قبل
2

خیر خواهی

حوریه 11 ماه قبل
4

موقعیت ها افراد ازطریق بخشش مال علم توانایی هاووقت خودبه کسانی که نیامند هستند یاری میرسانند به این بخششانفاق میگویند

نویسنده 11 ماه قبل
1

کمک به فقرا _ باز سازی پل ها و جاده ها_ کمک کردن به همسایه _ کمک به کسانی که از ما کمک میخواهد

برای پاسخ کلیک کنید