دلایل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه را بررسی و تحلیل کنید صفحه 73 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

نبرد با بیگانگان و فرونشاندن 😗😓😅

جواب فعالیت صفحه ۷۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دلایل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه را بررسی و تحلیل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) مشغولیت نادر به جنگ های داخلی و خارجی و در نتیجه تحمیل مالیات سنگین بر مردم از دلایل آشفتگی سیاسی واقتصادی آن دوره بود.
ب) به علت رفتن مردم و کشاورزان به جنگ عمران و آبادانی صورت نگرفت.

محمد حسین جلالی : چند دلیل عمده همچون۱نبرددشمنان داخلی وبیگانگان خارجی ۲نافرمانی ووجودشورش های داخلی ۳بدگمانی نادربه اطرافیان وسرداران خودوانجام رفتارهای خشونت آمیز۴عدم توجه به معشیت واشتغال مردم .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 ماه قبل
3

نبرد با بیگانگان و فرونشاندن 😗😓😅

نویسنده 8 ماه قبل
1

چند دلیل عمده همچون۱نبرددشمنان داخلی وبیگانگان خارجی ۲نافرمانی ووجودشورش های داخلی ۳بدگمانی نادربه اطرافیان وسرداران خودوانجام رفتارهای خشونت آمیز۴عدم توجه به معشیت واشتغال مردم محمد حسین جلالی

نویسنده 8 ماه قبل
0

از عوامل مهم نابسامانی می توان به نبرد با دشمنان خارجی و سرکوب شورش های داخلی که باعث شده بود آنها وقتی برای عمران و آبادی نداشته باشند و عدم اطمینان نادرشاه به اطرافیان و سرداران نظامی خود و بی توجهی به مردم اشاره کرد

نویسنده 8 ماه قبل
1

از عوامل مهم نابسامانی می توان به نبرد با دشمنان خارجی و سرکوب شورش های داخلی که باعث شده بود آنها وقتی برای عمران و آبادی نداشته باشند و عدم اطمینان نادرشاه به اطرافیان و سرداران نظامی خود و بی توجهی به مردم اشاره کردAsma.rn

نویسنده 8 ماه قبل
1

حمله افغان ها و قتل سلطان حسین و غارت پایتخت توسط افغان ها حمله روسیه و عثمانی ها به کشور.پس از به قدرت رسیدن نادرشاه چون اکثر وقت نادر به جنگ با بیگانگان و فرونشاندن شورش های داخلی سپری میشد زمانی برای عمران و آبادی کشور نداشت این عوامل دست به دست هم داد تا اوضاع و اقتصادی ایران نابسامان باشد.زهرا

برای پاسخ کلیک کنید