سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را بیان کنید صفحه 86 پیام های آسمان هشتم

مرتضی تیموری

بی حالی_تنبلی_امروز فردا کردن_بی توجهی اولویت ها_دوستی و معاشرت با افراد بی نظم

گزل قیز قشقایی نمدی گله زن

تنبلی

معاشرت با افراد کاملت بینظم

استفاده نکردندرست از نعمت ها

بیتوجهی به کار های مهم

عالی

عالی

نویسنده

بی حالی و تنبلی

نویسنده

1بیحالی وتنبلی۲امروزوفردا کردن۳بی توجهی به اولویت ها۴معاشرت باافراد بی نظم

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۸۶ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم سه مورد از عوامل هدر دادن عمر را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) بی حالی و تنبلی.
2) امروز و فردا کردن.
3) بی توجهی به اولویت ها.
4) معاشرت با افراد بی نظم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 6 ماه قبل
4

بی هالی تنبلی

سبحان 6 ماه قبل
5

بی حالی .تنبلی.امروز و فردا کردن.معاشرت با افراد بی نظم.بی توجهی به اولویتها

بهروز 6 ماه قبل
3

چیمیدونم

7 ماه قبل
1

بی حالی وتبلیغات. بی توجه به اولویت ها .معاشرت با افراد بی نظم

فاطمه 7 ماه قبل
3

ممنون آقای مهدی

کانکی 7 ماه قبل
-2

ب جالی

ماهان 8 ماه قبل
2

بی حالی و تنبیلی

انیتا 10 ماه قبل
2

جواب رو می خواهم

گزل قیز قشقایی نمدی گله زن 10 ماه قبل
14

تنبلی

معاشرت با افراد کاملت بینظم

استفاده نکردندرست از نعمت ها

بیتوجهی به کار های مهم

بهنام اعلایی 10 ماه قبل
2

عالی

شخ اباس 10 ماه قبل
5

بی حالی و تنبلی.

امروز و فردا کردن.

بی توجهی به اولویت ها

0
فاطمه 9 ماه قبل

بچه ها جواب واقعا درسته

علی 10 ماه قبل
5

خوب

ناشناس 10 ماه قبل
0

ادامه

توضیحات

ناشناس 10 ماه قبل
0

چهار مورد از عوامل حدر دادن عمر چیست؟ کلاس هشتم درس پیام ها

مرتضی تیموری 11 ماه قبل
17

بی حالی_تنبلی_امروز فردا کردن_بی توجهی اولویت ها_دوستی و معاشرت با افراد بی نظم

4
علی رازقی 11 ماه قبل

خیلی خوبه

نویسنده 11 ماه قبل
1

امروز و فردا کردن

نویسنده 11 ماه قبل
6

بی حالی و تنبلی امروز فردا کردن

Sonya Farhadi 11 ماه قبل
0

1_بی حالی و تنبلی2_امروزو فردا کردن3_بی توجهی به الویت ها4_معاشرت با افراد بی نظم

آیناز 11 ماه قبل
1

1۔بی حالی و تنبلی2۔امروز و فردا کردن 3۔بی توجھی بہ الویت ھا4۔معاشرت باافراد بی نظم

-1
شمارم ۰۹۹۳۳۶۹۸۷۸۴ 10 ماه قبل

تف ب روت بیاد تو امتحان نوشتم غلط در اومد

آیناز 11 ماه قبل
7

1۔بی حالی و تنبلی2۔امروز و فردا کردن 3۔بی توجھی بہ الویت ھا4۔معاشرت باافراد بی نظم5۔استفادہ نعمت درست از عمر

حسین 11 ماه قبل
1

۱بی حالی و تنبلی ۲امروز و فردا کردن ۳بی توجهی به اولویت ها ۴معاشرت با افراد بی نظم

هلینا 11 ماه قبل
9

نداشتن توشه برای اخرتپشیمانیموفق نبودن دردنیا

نویسنده 11 ماه قبل
10

1بیحالی وتنبلی۲امروزوفردا کردن۳بی توجهی به اولویت ها۴معاشرت باافراد بی نظم

نویسنده 11 ماه قبل
1

مرسی

نویسنده 11 ماه قبل
2

دنبال چیز های دنیوی بودن و قاغل ماندن از دنیای بعدتلف کردن عمر خود برای چیز های دنیایی

سارا 11 ماه قبل
-2

بی حالی وتنبلیامروز وفرداکردنبی توجهی

نویسنده 11 ماه قبل
0

پیامد بی توجهی به اولویت بندی کارها چیست

نویسنده 11 ماه قبل
12

بی حالی و تنبلی

نویسنده 11 ماه قبل
4

عجله کردن.دوستی با افراد ناباب.عدم توجه به خداوند

نویسنده 11 ماه قبل
1

معاشرت با افراد بی نظمامروز فردا کردنامروز فردا کردن

نویسنده 11 ماه قبل
2

بی حالی وتنبلی

عالی 11 ماه قبل
13

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
3

تنلی و بی حوسلگی در راه خدافاطمه

نویسنده 11 ماه قبل
1

من هیچی بلد نیستم😐😐

نویسنده 11 ماه قبل
6

بیحالی وتنبلی

0
زینب 11 ماه قبل

عشقم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

۱. معاشرت با افرداد نا مناسب۲. خستگی و تنبلی۳.یک گوشه نشستن

سه مرد از هدر رفتن عمر دینی هشتم 11 ماه قبل
-2

سه مرد از هدر رفتن عمر دینی هشتم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

بی توجهی ب اولویت ها

علی 11 ماه قبل
-2

استفاده از فضایی مجازیوامروز فردا کردن

نویسنده 11 ماه قبل
-2

بی توجهی به اولویت بندی از عوامل هدر دادن عمر است

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ل

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عجله کردندوستی با افراد نابابعدم توجه به خداوندرقیه

نویسنده 11 ماه قبل
-2

جواب غط است

نویسنده 11 ماه قبل
-2

با مشروبات الکلی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیدانم یادم رفته

نویسنده 11 ماه قبل
-2

بی توجهی به زندگیدنبال نرفتن آرزو یا هدفبی توجهی به حرف پدر و مادررفیق بازی

نویسنده 11 ماه قبل
-2

۲

نویسنده 11 ماه قبل
-1

0ⁿگگنمم

نویسنده 11 ماه قبل
0

تنبلی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

دو مورد از عوامل هدر دادن عمر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

عوامل هدر دادن عمر را برای بیان کنید

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمی دونم داشی من از شما پرسیدم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

سه مورد از هدر بردن عمر نام ببرید

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

گاو

نویسنده 11 ماه قبل
-2

هدر دادن وقت

نویسنده 11 ماه قبل
-2

دو مورد از هدر دادن عمر را بیان کننید

0
فاطمه 7 ماه قبل

تنبلی به موقع انجام ندادن تکليف

نویسنده 11 ماه قبل
0

۵)انجام ندادن سر موقعدوست شماARASH VZ

نویسنده 11 ماه قبل
-1

س للم

امیر محمد 11 ماه قبل
1

سیکتیر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

جق نزنیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

داشمی

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمی دونم

برای پاسخ کلیک کنید