سه شغل حلال نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود صفحه 100 پیام های آسمان هشتم

الف)کارمندی که موظف در روز کاری به انجام امور اداری بپردازد امادر ساعات کاری هیچ یک از وظایفش را انجام نمیدهد.

ب)فروشنده ای که وسیله ی بی کیفیت را در بسته بندی اجناس با کیفیت قرار میدهد و ان را با قیمت بیشترب می فروشد.پ)معلمی که در زمان کلاسی به جای تدریس به انجام کارهای شخصی میپردازد.

زهرا

فروشنده ای که وسیله ای بی کیفیت را در بسته بندی یک وسیله خوب و با کیفیت قرار می دهد و آن را با قیمتی بیشتر می فروشد کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور داری بپردازد اگر ساعت کاری به به وظایفش عمل نکند.

ناشناس

دزدی ،گران فروشی نیز حرام است

ناشناس

دزدی هههه

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۰ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم سه شغل حلال نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آنها حرام شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) کسی که وسیله بی کیقیت را در بسته بندی وسیله خوبی و با کیفیت قرار می دهد و آن را با قیمتی بیشتر می فروشد.
ب) کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور اداری بپردازد، اگر در ساعت کاری به وظایفش نپردازد. پولی که دریافت می کند، حق او نیست و استفاده از آن پول برایش حرام است.
ج) معلم با پزشک و یا . که در انجام وظایفش به خاطر بی توجهی کوتاهی کند گرفتار مال حرام می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اوک 4 ماه قبل
0

لایک کنید

ناشناس 4 ماه قبل
0

شکارچی.سایت های شرطبندی.قمارخانه

سلام 4 ماه قبل
0

وسایل وسایلمو وسایلمو طخحزط

ناشناس 4 ماه قبل
1

زرگری، صرافی، کفن فروشی، پارچه فروشی

ناشناس 7 ماه قبل
3

دزدی هههه

الف)کارمندی که موظف در روز کاری به انجام امور اداری بپردازد امادر ساعات کاری هیچ یک از وظایفش را انجام نمیدهد. 9 ماه قبل
16

ب)فروشنده ای که وسیله ی بی کیفیت را در بسته بندی اجناس با کیفیت قرار میدهد و ان را با قیمت بیشترب می فروشد.پ)معلمی که در زمان کلاسی به جای تدریس به انجام کارهای شخصی میپردازد.

زهرا 9 ماه قبل
8

فروشنده ای که وسیله ای بی کیفیت را در بسته بندی یک وسیله خوب و با کیفیت قرار می دهد و آن را با قیمتی بیشتر می فروشد کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور داری بپردازد اگر ساعت کاری به به وظایفش عمل نکند.

ناشناس 9 ماه قبل
5

دزدی ،گران فروشی نیز حرام است

نویسنده 9 ماه قبل
1

اگر انسان اموالش را از راه حرام مانند دوزدی قمار ، خرید و فروش اجناس قاچاق به دست آورد ، آن اموال حرام است و کسی حق استفاده از آنها را ندارد.

نویسنده 9 ماه قبل
0

دزدی و گران فروشی

نویسنده 9 ماه قبل
0

پلیسی که رشوه میگیرد که از خلاف او چشم پوشی کندمحمد مهدی علی یاری

نویسنده 9 ماه قبل
1

نه

نویسنده 9 ماه قبل
-1

ختیننسهیههی

برای پاسخ کلیک کنید