شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد میکند صفحه 49 فارسی هشتم

نویسنده

نمدونم

نویسنده

سحر خیز باشد

نویسنده

۱ نماز خواندن و مهربانی ۲ دوستی ۳ از گارهای بد دوری کردن ۴ به حرف پدر ومادر گوش کردن و دفاع از آنها موقعی که لازم است 💋مریم 💋

نویسنده

فاطمه

نویسنده

اگر پرداخت و مادر از تو راضی شوند خداوند نیز ازتو راضی میشود تلاش کن که هرچه معلم میگوید تو آن را. سریع یاد بگیری. بجز راست چیز دیگری نگو هر چند که ضررمیکنی. روزیکه تو کار نکرده ای آن روز را از عمر خود ندان

جواب خودارزیابی صفحه ۴۹ کتاب ادبیات فارسی هشتم شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد میکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) سحر خیز باشد. 2) با مادرش مهربانی کند و در خدمتش باشد. 3) با ادب و تمیز باشد. 4) حرف های پدر را گوش کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 8 ماه قبل
1

با مادرس مهربانی رفتار کنه و حان دل خود امادگی خد متش باشه سحر خیز باشهحر های پدر را گوش کنه با ادب تمیز باشه هستی برومند

نویسنده 8 ماه قبل
1

سلام خدمت شما با مادرش مهربان باشه سحر خیز باشه هستی برومند

هستی برومند 8 ماه قبل
2

با مادرش مهربان باشه سحر خیز باشه

نویسنده 8 ماه قبل
7

نمدونم

فاطمه فرخ 8 ماه قبل
0

هیچی بلد نیستم

2
یه نفر ... 8 ماه قبل

هیچی بلد نیستی ، نظر صادر نکن اینترنتت هدر میره . باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نویسنده 8 ماه قبل
4

اگر پرداخت و مادر از تو راضی شوند خداوند نیز ازتو راضی میشود تلاش کن که هرچه معلم میگوید تو آن را. سریع یاد بگیری. بجز راست چیز دیگری نگو هر چند که ضررمیکنی. روزیکه تو کار نکرده ای آن روز را از عمر خود ندان

مهسا 8 ماه قبل
2

شاعر برای خوشبختی گفته سحر خیز باشید و بامادرتون خوب باشین

نویسنده 8 ماه قبل
0

سحر خیز باشد. با مادرش مهربان باشد و در خدمتش باشد. با ادب باشد. با پدرش با ادب باشد و از دستوراتش سر پیچی نکند. راستگو باشدنویسنده:🌸سیما فرهادی 🌸

1
نویسنده 8 ماه قبل

عبارت جز راست نباید گفت هر راست نشاید گفت با کدام قسمت شعر تناسب دارد

نویسنده 8 ماه قبل
5

۱ نماز خواندن و مهربانی ۲ دوستی ۳ از گارهای بد دوری کردن ۴ به حرف پدر ومادر گوش کردن و دفاع از آنها موقعی که لازم است 💋مریم 💋

3
ناشناس 8 ماه قبل

افرین ممنون منم مثل خودت دخترم

نویسنده 8 ماه قبل
2

حجاب عفاف و عمل به دستورات اسلامی ونماز و عبادات به ما کمک میکنن

نویسنده 8 ماه قبل
5

سحر خیز باشد

Oliver 8 ماه قبل
0

سحر خیزی و با ادب بودن،خوب یاد گرفتن درس،پاکیزه بودن،احترام به پدر و مادر،راست گویی،هرشب در مورد درست بودن کارهای روزانه فکر کردن

Oliver 8 ماه قبل
3

سحر خیزی و با ادب بودن،خوب یاد گرفتن درس،پاکیزه بودن،احترام به پدر و مادر،راست گویی،هرشب در مورد درست بودن کارهای روزانه فکر کردن

نویسنده 8 ماه قبل
3

هراتوک .

نویسنده 8 ماه قبل
4

فاطمه

برای پاسخ کلیک کنید