شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد میکند صفحه 49 فارسی هشتم

نویسنده

نمدونم

نویسنده

سحر خیز باشد

نویسنده

فاطمه

نویسنده

۱ نماز خواندن و مهربانی ۲ دوستی ۳ از گارهای بد دوری کردن ۴ به حرف پدر ومادر گوش کردن و دفاع از آنها موقعی که لازم است 💋مریم 💋

یه نفر ...

هیچی بلد نیستی ، نظر صادر نکن اینترنتت هدر میره . باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جواب خودارزیابی صفحه ۴۹ کتاب ادبیات فارسی هشتم شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد میکند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) سحر خیز باشد. 2) با مادرش مهربانی کند و در خدمتش باشد. 3) با ادب و تمیز باشد. 4) حرف های پدر را گوش کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

با مادرس مهربانی رفتار کنه و حان دل خود امادگی خد متش باشه سحر خیز باشهحر های پدر را گوش کنه با ادب تمیز باشه هستی برومند

نویسنده 2 سال قبل
2

سلام خدمت شما با مادرش مهربان باشه سحر خیز باشه هستی برومند

هستی برومند 2 سال قبل
2

با مادرش مهربان باشه سحر خیز باشه

نویسنده 2 سال قبل
6

نمدونم

فاطمه فرخ 2 سال قبل
-1

هیچی بلد نیستم

3
یه نفر ... 2 سال قبل

هیچی بلد نیستی ، نظر صادر نکن اینترنتت هدر میره . باشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نویسنده 2 سال قبل
2

اگر پرداخت و مادر از تو راضی شوند خداوند نیز ازتو راضی میشود تلاش کن که هرچه معلم میگوید تو آن را. سریع یاد بگیری. بجز راست چیز دیگری نگو هر چند که ضررمیکنی. روزیکه تو کار نکرده ای آن روز را از عمر خود ندان

مهسا 2 سال قبل
2

شاعر برای خوشبختی گفته سحر خیز باشید و بامادرتون خوب باشین

نویسنده 2 سال قبل
-2

سحر خیز باشد. با مادرش مهربان باشد و در خدمتش باشد. با ادب باشد. با پدرش با ادب باشد و از دستوراتش سر پیچی نکند. راستگو باشدنویسنده:🌸سیما فرهادی 🌸

0
نویسنده 2 سال قبل

عبارت جز راست نباید گفت هر راست نشاید گفت با کدام قسمت شعر تناسب دارد

نویسنده 2 سال قبل
3

۱ نماز خواندن و مهربانی ۲ دوستی ۳ از گارهای بد دوری کردن ۴ به حرف پدر ومادر گوش کردن و دفاع از آنها موقعی که لازم است 💋مریم 💋

2
ناشناس 2 سال قبل

افرین ممنون منم مثل خودت دخترم

نویسنده 2 سال قبل
1

حجاب عفاف و عمل به دستورات اسلامی ونماز و عبادات به ما کمک میکنن

نویسنده 2 سال قبل
4

سحر خیز باشد

Oliver 2 سال قبل
-1

سحر خیزی و با ادب بودن،خوب یاد گرفتن درس،پاکیزه بودن،احترام به پدر و مادر،راست گویی،هرشب در مورد درست بودن کارهای روزانه فکر کردن

Oliver 2 سال قبل
2

سحر خیزی و با ادب بودن،خوب یاد گرفتن درس،پاکیزه بودن،احترام به پدر و مادر،راست گویی،هرشب در مورد درست بودن کارهای روزانه فکر کردن

نویسنده 2 سال قبل
2

هراتوک .

نویسنده 2 سال قبل
3

فاطمه

برای پاسخ کلیک کنید