شما چه شباهتی بین خود و حسین (ابن سینا) می بینید؟ صفحه 126 فارسی پنجم

نویسنده

ناات

جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی پنجم شما چه شباهتی بین خود و حسین (ابن سینا) می بینید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اشتیاق برای کسب علم و پیشرفت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 5 ماه قبل
0

هردو بسیار کنجکاو بودن

دیمن محمدی 7 ماه قبل
0

شماچهشباهتی بین خود و حسین ابن سینا میبینید

دیمن محمدی 7 ماه قبل
1

شماچه

نویسنده 8 ماه قبل
3

ناات

1
اسنا دهواری 8 ماه قبل

عالی

نویسنده 8 ماه قبل
0

شباھتش این است کہ جستو جو کنیم

سعاد 8 ماه قبل
-2

پرسش زیاد درباره هدف ما را موفق تر می کند

نویسنده 8 ماه قبل
2

شما چه شباهتی بین خود وحسین (ابن سینا)می بینید؟

نویسنده 8 ماه قبل
0

این مطلب رو بگید دیگا اِه

0
سوگند مظفری 8 ماه قبل

جواب می شود اشتیاق برای کسب علم و پیشرفت

نویسنده 8 ماه قبل
0

دقت در انجام کار

سوگند مظفری 8 ماه قبل
0

فکر نکنم

سوگند مظفری 8 ماه قبل
0

فکر نکنم

نویسنده 8 ماه قبل
0

شما چی شد او بادی بین خود و حسین ابن سینا می بینید

نویسنده 8 ماه قبل
0

ستازه

نویسنده 8 ماه قبل
0

سوال ۲

ناشناس 8 ماه قبل
-1

درست حرف بزنید خر چیه

ناشناس 8 ماه قبل
0

اشتیاق برای کسب علم وپیشرفت

نویسنده 8 ماه قبل
0

نمی دونم

برای پاسخ کلیک کنید