کارگاه متن پژوهی درس اول یکم چشمه صفحه 15 و 16 فارسی دهم

هدیه

سلام و خسته نباشید خدمت طراح واقعا ممنونم عاییییی بود احسنت

عالی

دوسش دارم

پریسا

واقعا عالیه

اشکان

فوق العاده

مریم

💙

جواب صفحه ۱۵ و ۱۶ کتاب فارسی پایه دهم کارگاه متن پژوهی درس اول یکم چشمه قلمرو زبانی ادبی فکری از سایت نکس لود دریافت کنید.

قلمرو زبانی درس اول فارسی دهم

1) معنای واژه های مشخص شده را با معادل امروزی آنها مقایسه کنید.
در بـن ایـن پـرده نیـلوفـری کیست کند با چو منی « همسری »؟
« راست » به مانند یکی زلزله داده تنـش بـر تـن سـاحـل یـلـه
2) بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی، مرتّب کنید و نام اجزای آن را مشخص نمایید.
گشت یکی چشمه ز سنگی جدا غلغله زن ، چهره نما ، تیز پا

جواب

1) همسری کردن در متن کنایه از برابری کردن، هم شانی کردن و امروزه به معنی «زناشویی، ازدواج» است.
2) راست در متن به معنی درست و امروزه به معنی سمت راست یا سخن راست است.
یک چشمه، جوشان، خودنما و تندرو از تخته سنگی جدا شود.
یک: صفت شمارشی اصلی / چشمه : هسته در نهاد / جوشان : گروه قیدی / خودنما : معطوف به قید
تندرو : معطوف به قید / از : نشانه با نقش نمای متمم / تخته سنگ : متمم / جدا : مسند / شد : فعل اسنادی

قلمرو ادبی درس اول فارسی دهم

1) هر یک از بیت های زیر را از نظر آرایه های ادبی بررسی کنید.
چون بگشـایم ز ســر مـو، شـکــن مـاه ببینــد رخ خـــود را بـه مـــن
گه به دهـان، بر زده کف، چون صدف گـاه چو تیــری کـه رود بر هــــدف
2) با توجه به شعر نیما، « چشمه » نماد چه کسانی است؟
3) آمیختن دو یا چند حس، در کلام را «حس آمیزی» می گویند؛ مانند: « حرف هایم مثل یک تکّه چمن روشن بود.»
در این نمونه، سپهری از «روشن بودن حرف» سخن گفته است. «روشن بودن» امری دیدنی و «حرف»، شنیدنی است. شاعر در این مصراع، دو حسّ بینایی و شنوایی را با هم آمیخته است.
نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سروده نیما بیابید.
4) هر واژه، یک معنای اصلی و یک یا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه، معنای حقیقی و به معنای غیر اصلی آن، معنای مجازی می گویند. کلمه ای که در معنای غیر حقیقی به کار رفته باشد، «مجاز» نامیده می شود. مثال:
پشت دیوار آنچه گویی، هوش دار ِ تا نباشد در پس دیوار، گوش «سعدی»
همانطور که می دانید، «گوش» اندام شنوایی است و در این معنا، «حقیقت» است و نمی تواند در پس دیوار بیاید؛ شاعر در بیت اول، به مفهوم مجازی «گوش،» یعنی «انسانِ سخن چین» تأکید دارد.
اکنون به بیت دوم توجه نمایید.
بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصّه سرآید «حافظ»
در مصراع اوّل، واژه های «سر» و «دست» به ترتیب در مفهوم مجازی «قصد و اندیشه» و «قدرت و اختیار» به کار رفته اند.
در شعر این درس دو نمونه «مجاز» بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید.

جواب

1) الف) چشمه: تشخیص و استعاره / ماه: تشخیص و استعاره / مو، سر، رخ / مو و شکن : مراعات نظیر
مو: استعاره از آب چشمه / شکن : استعاره از امواج خروشان / مصراع اول : کنایه از آرام شدن
ب) تشبیه : چشمه به تیر و صدف / صدف و هدف جناس ناقص اختلافی / چشمه و صدف : تسخیص و استعاره
مراعات نظیر : تیر و هدف، دهان و کف / کف بر دهان زدن : کنایه از خشمگین شدن، مستی و نشاط و نیرومندی
2) نماد «انسان مغرور و خودخواه» یا «مردم خودخواه ، ناهشیار و خودپسند»
3) لیک چنان خیره و خاموش ماند کز همه شیرین سخنی، گوش ماند
شیرین سخنی
و در لبت های دیگر عبارات «تن ساحل» و «هنگامه دریا» و … نیز آمده است.
4) آشکار و نهان مجاز از همه موجودات و هستی
دانا و نادان مجاز از همه انسان ها
کام مجاز از دهان و زبان
خاک مجاز از زمین
سرودوش مجاز از تمام وجود چشمه
گوش مجاز از شنیدن

قلمرو فکری درس اول فارسی دهم

1) پس از رسیدن به دریا، چه تغییری در نگرش و نحوه تفکر « چشمه » ایجاد شد؟
2) معنای بیت زیر را به نثر روان بنویسید.
«نعره برآورده، فلک کرده کر دیده سیه کرده، شده زهره در»
3) سروده زیر از سعدی است، محتوای آن را با شعر نیما مقایسه کنید.
یـکـی قـطـره بـاران ز ابـری چـکیـد خجـل شـد چـو پهنـای دریـا بدیـد
کـه جایـی که دریاسـت من کیسـتم؟ گـر او هسـت حقـا کـه مــن نیسـتم
چـو خـود را بـه چشـم حقـارت بدیـد صـدف در کنـارش بـه جـان پروریـد
بلنـدی از آن یـافـت کاو پـسـت شـد در نیسـتی کوفـت تـا هسـت شـــد
4) دوست دارید جای کدام یک از شخصیت های شعر نیما (چشمه، دریا) باشید؟
برای انتخاب خود دلیل بیاورید.

جواب

1) با دیدن شکوهمندی دریا، کوچکی خودش را دریافت و سکوت اختیار کرد و دست از غرور برداشت.
2) دریا فریاد بلندی برآورد و گوش فلک را ناشنوا کرده بود و چشمانش را سیاه کرده و بسیار ترسناک شده بود.
3) شعر نیما و شعر سعدی هر دو در قالب مثنوی سروده شده اند.
هر دو شعر پرهیز از خودبینی و خودستایی را پیشنهاد می کنند.
هر دو شعر تمثیلی هستند.
سعدی در این شعر تواضع را می ستاید اما نیما غرور و ناآگاهی را نکوهش می کند.
بسامد توصیف، تصویر و تعداد ابیات شعر نیما بیشتر از شعر سعدی است.
نیما ما را دعوت می کند که از پیله ناهشیاری و غرور و خودپسندی بگریزیم و وسعت و عظمت جهان پیرامون را ببینیم و درک کنیم.
سعدی می گوید که تواضع سبب توفیق و تعالی است.
4) دریا – چون شکوه و عظمت و صلابت دریا باعث می شود هیچ گزندی از چیزهای بی ارزش و مغرور نبیند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
صلاح 7 ماه قبل
4

بسیار عالی

z 9 ماه قبل
2

خوب بود

گگگ 9 ماه قبل
5

خبه

... 9 ماه قبل
3

خیلی عالی بود مرسی

... 9 ماه قبل
6

خیلی عالی بود مرسی

امیرحسین 10 ماه قبل
6

عالی بود واقعا دست شما درد نکند 👌👌👌👌

2
امیر مهدی 10 ماه قبل

دمت تون گرم با پی دی اف ها بعدی ما را خوش حال کنید

ناشناس 10 ماه قبل
10

عالی بود اما متوجه نشدم 😂

ناشناس 10 ماه قبل
1

علی بود

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالی

ناشناس 11 ماه قبل
4

عالی بود

ناشناس 11 ماه قبل
6

عالی بود دستت دردنکنه عالی جناب

ناشناس 11 ماه قبل
2

عالی

دورئی 11 ماه قبل
1

بسیار عالی متشکرم،

ناشناس 11 ماه قبل
5

عالی بود ممنونم ♥️

ناشناس 11 ماه قبل
7

عالی بود.😊

محمدرضا 11 ماه قبل
3

عالی اگر درست باشد

امیرحسین 11 ماه قبل
4

عالی

ناشناس 11 ماه قبل
1

خوب

صبا 11 ماه قبل
2

عالیه

ناشناس 11 ماه قبل
2

سلام ممنون عالی بود

ناشناس 11 ماه قبل
1

عالیه، بسیار متشکرم

ندا 11 ماه قبل
6

عالی

احمد 11 ماه قبل
7

عالیه

ali 11 ماه قبل
5

بسیار خوب

ناشناس 11 ماه قبل
3

سلام

... 11 ماه قبل
2

عالی بود

0
ابوالفضل 11 ماه قبل

خیلی عالیه

ناشناس 11 ماه قبل
0

ممنون عالی

هنوز واسم اسم انتخاب نکردن👤 11 ماه قبل
12

عالی بود✅. ولی بدبختی ما همین یکی نیس که....😐

3
ناشناس 9 ماه قبل

هعی🥲

8
هییی بسی حق 11 ماه قبل

بسی حق

بی نام 12 ماه قبل
0

خوبه

ناشناس 12 ماه قبل
0

ممنون

خواهش میکنم.. 12 ماه قبل
3

خیلسم عالیی...

tannaz 12 ماه قبل
1

عالی

عرفان 12 ماه قبل
0

عالی بود

نگار 12 ماه قبل
0

عالی بود ممنون از سایت خوبتون❤

کچه نازدارکه 12 ماه قبل
4

عالی بود

خیلی کامل و قشنگ

jk 12 ماه قبل
6

بسیار عالی ، ممنونم

امین 12 ماه قبل
5

عالی

امین 12 ماه قبل
7

عالی

امین 12 ماه قبل
7

عالی

عالی 12 ماه قبل
8

واقعا عالی بود

:) 12 ماه قبل
6

خیلی خوب بود.

𝓼𝓱𝓲𝓵𝓪 12 ماه قبل
7

بسیارررررر عالیییییی

𝓼𝓱𝓲𝓵𝓪 12 ماه قبل
6

بسیار عالی

H. H 12 ماه قبل
6

خوب بود

نیما 12 ماه قبل
7

عالی بود

0
رها 9 ماه قبل

نه اصلا

ARMY 12 ماه قبل
15

خسته نباشید ممنون ولی ای کاش جواب هارو مقابل سوال ها قرار می دادید

ناشناس 1 سال قبل
7

خوب بود

متین 1 سال قبل
2

عالی

سایه 1 سال قبل
15

عالی بود ممنون

디나 2 سال قبل
11

عاللییی

طناز 2 سال قبل
11

عالی

1
اهم 11 ماه قبل

طناز چه قشنگ چشمات

دلدار 2 سال قبل
11

عااالی

ناشناس 2 سال قبل
4

۱۹

2 سال قبل
5

fatemeh 2 سال قبل
12

خوب بود

fatemeh 2 سال قبل
6

خوب بود

Fati 2 سال قبل
6

خوبه 😍❤️

مائده 2 سال قبل
3

عالی بود

.. 2 سال قبل
5

...

Negara 2 سال قبل
8

عالی با این مطالب یادگیری درس ها خیلی راحت و شیرین میشه مچکرم

Zeinab Maryami 2 سال قبل
13

فوق العاده بود.دمتون گرم !واقعا!!

A 2 سال قبل
3

عالیییی

Shakila 2 سال قبل
-1

خوب بود ممنون

نویسنده 2 سال قبل
18

این پیشنهاد برای سوال پنجه!چرا افراد خودپسند و خودبین به چشمه تشبیه شده اند؟!چون چشمه نیز مانند آن افراد تنها خود را میبیند!

0
نیکا کاظمی 12 ماه قبل

خیلی ممنون استاد

4
عارف 2 سال قبل

عالییییی⁦✌️⁩کامل و جامع 👌واقعا مرسی🙏

4
Mm 2 سال قبل

عالییی😍😘

1
Nazi 2 سال قبل

مرسی🙏

3
Samin 2 سال قبل

مرسی

نویسنده 2 سال قبل
10

اگر میشه نکات مهم مثل تمثیل یامراعات نظیر رو توضیح بدهید. مهدی مقصودلو

💚 2 سال قبل
6

👏👍

مریم‌میرشکار 2 سال قبل
-2

عالی

مبینا محمدی 2 سال قبل
7

عالی بود

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی بود ممنون

سید عرفان 2 سال قبل
11

خیلی خیلی خوبه

چالنگ 2 سال قبل
4

درود و سپاس

اراد 2 سال قبل
10

عالي است

Nazi 2 سال قبل
14

عالی بود..فقط اینکه قابل توجه دوستان: تو بخش قلمرو ادبی اونایی که استعاره نوشته همون استعاره ی مصرحه میشه که درواقع مجاز با علاقه شباهت هم هست..پس هم مجاز میشه هم استعاره

السانا 2 سال قبل
0

علی بود ممنون

السانا 2 سال قبل
10

خیلی بهم کمک کردین تشکر

نویسنده 2 سال قبل
5

عاالی

نویسنده 2 سال قبل
18

مرررررررررسسسسسسسییییی

نویسنده 2 سال قبل
13

عالی است

Sara 2 سال قبل
6

عالی بود ممنون💜

5
سحر💖 2 سال قبل

عالی بود خیلی خیلی ممنونم😘😘

1
صغری بامری 2 سال قبل

خیلی عالی بود ممنونم

زهرا جوان 2 سال قبل
15

بسیار عالی مچکرم 😍

Mohadese 2 سال قبل
13

خوبه ممنون

ATEFEH 2 سال قبل
20

عالیه 👏👌

عالی 2 سال قبل
10

عالیییی

هدیه 2 سال قبل
28

سلام و خسته نباشید خدمت طراح واقعا ممنونم عاییییی بود احسنت

بسیار عالی 2 سال قبل
19

بسیار سودمند وعالی

سحر 2 سال قبل
19

عااالی مرسی😍

مریم 2 سال قبل
23

💙

.S 2 سال قبل
18

ممنون.خوب بود

اشکان 2 سال قبل
26

فوق العاده

27
پریسا 2 سال قبل

واقعا عالیه

ناشناس 2 سال قبل
19

خیلی عالی

عالی 2 سال قبل
27

دوسش دارم

محمدرضافلاحی 2 سال قبل
20

باتشکرازمولف عزیزونستوه

F 2 سال قبل
1

خوب بود

مهیا 2 سال قبل
2

عالیییییی

2
🥰🥰🥰n 2 سال قبل

بسیارعالی☺

ناشناس 2 سال قبل
-1

عالی بود مرسیی

فاطمه 2 سال قبل
4

واقعا عالی بود دست شما درد نکنه ممنون

Amirmahde 2 سال قبل
3

واقعا مطالبش خیلی بهتر از سایت های دیگر بود خیلی ممنوندمتون گرو💯✅

جواد 2 سال قبل
3

عالی بود دمتون گرم

امید 2 سال قبل
3

عاالی ممنون

:) 2 سال قبل
21

ی پیام دارم برای کسی که جواب این ها رو اینجا گذاشته …..دمتگرم 😅😂

حنانه 2 سال قبل
-2

عالی بود مرسی از نویسنده ش(°♡_♡°)

ن 2 سال قبل
9

عالیه

⟦🌙⟧---🐾𓎂 دخی شیطون ⃟⃘݊𓎂🐾---⟦🌙⟧⟦🌙⟧---🐾𓎂 دخی شیطون ⃟⃘݊𓎂🐾---⟦🌙⟧⟦🌙⟧---🐾𓎂 دخی شیطون ⃟⃘݊𓎂🐾---⟦🌙⟧ 2 سال قبل
22

عالی بود خیلی بهم کمک کرد مرسی از نویسندش

Aysan 2 سال قبل
13

😂😂عالی منم الان نوشتم خانم خواسته

ناشناس 2 سال قبل
6

عاليي

ناشناس 2 سال قبل
8

خیلی عالی بود مرسی

Nian 2 سال قبل
4

عالیییییی

نیما شیر 2 سال قبل
4

خیلییییییی خوووووووووبههههههههه

1
هوشی 2 سال قبل

بله عالیه

هوشی 2 سال قبل
7

خیلی خیلی خوبه عالییییی

خوووووووووووببببببببببَهههههههههه 2 سال قبل
1

عااااااللللللیییب

برای پاسخ کلیک کنید