کاربرگه شماره 3 راه های ابراز صحیح خشم صفحه 28 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۲۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم کاربرگه شماره 3 راه های ابراز صحیح خشم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پاسخ کاربرگه شماره (3) بطور کلی بهتر است بر عهده دانش آموز گذاشته شود ، اما شیوه های احتمالی : موقعیت (1) بهتر است با درک شرایط موجود و با آرامش کامل علت را از پدر پرس و جو کنند و منتظر فرصت مناسب باشند موقعیت (2) ممکن است قبل از او به یکی دیگه هم گفته باشد ،پس نباید عصبانی شودبلکه با خونسردی ناراحتی خود را بیان کرده و منتظر واکنش او باشد ؛ ضمنا بایددر انتخاب دوست هم دقت کند تا دوست رازداری باشد موقعیت (3) با قبول اشتباه خود معذرت خواهی کند و قول دهد در مرتب کردن فایلها به او کمک کند و اشتباه خود را جبران کند موقعیت (4) سعی کند تا از او دور شده و به محض رسیدن به خانه پدر و مادرش را مطلع کند تا با والدین او صحبت کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید