کم فروشی به چه معناست این آیه با موضوع درس چه ارتباطی دارد صفحه 43 هدیه های آسمان پنجم

زهرا

افرین

نویسنده

یعنی کسی پول زیادی کی پردازد اما فروشند کم تر می فروشد و به این کار دوزدی گفت می شود

نویسنده

معنی ایه کم فروش ‍وای بر کم فروشان

جواب تدبر کنیم صفحه ۴۳ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم کم فروشی به چه معناست این آیه با موضوع درس چه ارتباطی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تطفیف که مطففین از آن گرفته شده است در لغت به معنای اندک و کم است و مطفف به کسی اطلاق می شود که از چیزی بکاهد و آن را از حد واقعی آن کم کند و آن را اندک کند، حال آن چیز ممکن است بهای چیزی باشد که می پردازد و یا مزد کاری باشد که می پردازد در واقع امکان کم فروشی کردن و کاستن فقط در داد و ستد نیست بلکه در هر معالمه ای ممکن است. کارمندان با کارگران نیز اگر در کار خود کم کاری کنند، از کم فروشان هستند کم فروشی در وافع نوعی ضایع کردن و پایمال کردن حقوق دیگران است.

نویسنده :‌یعنی دختری میرودمغازه ومیگوید یک هندوانه بدهید ومغازهدار می گوید هندوانه نداریم دخترمیگوید پس ان چیست مردمی گوید انهاخراب است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد 2 سال قبل
0

خیر کاملن اشنباه

نویسنده 2 سال قبل
1

وای بر کم فروس

نویسنده 2 سال قبل
3

معنی ایه کم فروش ‍وای بر کم فروشان

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی کسی پول زیادی کی پردازد اما فروشند کم تر می فروشد و به این کار دوزدی گفت می شود

ناشناس 2 سال قبل
2

برای مثال ما میرویم میوه فروش از ان ۲کیلومیوه میخاهیم ۱کیلو میوه ب ما میدهد

2
OK 2 سال قبل

OK

3
زهرا 2 سال قبل

افرین

نویسنده 2 سال قبل
2

کم فروشی به چه معناست که فروشنده به اندازه پول خریدار به او ندهد و هزار تومان از او کم کند یعنی هزار تومان کمتر به او دهد و این کم فروشی است و خداوند آن در دین ما آن را حرام گذاشته است ارتباط آیه با موضوع درس این است که اکواریوم فروشی همانند کاره برداشت بدون اجازه یا برداشتن میوه ای و پول آن را ندهد حرام است

1
فاطمه 2 سال قبل

وقتی کسی کالایی میخواهد به فروشنده باید دقیقاًبه همان اندازه ی خواسته شده کالا را وزن کند و بفروشد یعنی اگر کم تر وزن کند و بگویند به اندازه وزن کرده ام کم فروشی کرده است.

زهرا 2 سال قبل
-2

کم فروشی به چه معناست سریع جواب بدید

ناشناس 2 سال قبل
-1

وای بر کم فروشان اسکل ها نمیدونید واقعا

نویسنده 2 سال قبل
-1

کس مش

ناشناس 2 سال قبل
2

یعنی واقعا نمیدونید تنبل ها

ناشناس 2 سال قبل
0

یعنی مفازه داری چیزی را با تعداد کم بفوروشد و پول بیشتری بگیرد

Fatemeh💙💙 2 سال قبل
-2

وقتی کسی کالایی میخواهد به فروشنده باید دقیقاًبه همان اندازه خواسته شده کالا را وزن کند و بفروشنده کم تر وزن کندو بگوید به اندازه وزن کم فروشی کرده است.

دریا 2 سال قبل
2

وقتی کسی کالایی میخواهد به فروشنده باید دقیقاً به همان اندازه خواسته شده کالا را وزن کند و بفروشد یعنی اگر کم تر وزن کند و بگوید به اندازه وزن کرده ام کم فروشی کرده است.

نویسنده 2 سال قبل
2

ت

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

سالینا 2 سال قبل
0

سوال ۵

برای پاسخ کلیک کنید