کم فروشی به چه معناست این آیه با موضوع درس چه ارتباطی دارد صفحه 43 هدیه های آسمان پنجم

زهرا

افرین

نویسنده

یعنی کسی پول زیادی کی پردازد اما فروشند کم تر می فروشد و به این کار دوزدی گفت می شود

نویسنده

معنی ایه کم فروش ‍وای بر کم فروشان

جواب تدبر کنیم صفحه ۴۳ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم کم فروشی به چه معناست این آیه با موضوع درس چه ارتباطی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تطفیف که مطففین از آن گرفته شده است در لغت به معنای اندک و کم است و مطفف به کسی اطلاق می شود که از چیزی بکاهد و آن را از حد واقعی آن کم کند و آن را اندک کند، حال آن چیز ممکن است بهای چیزی باشد که می پردازد و یا مزد کاری باشد که می پردازد در واقع امکان کم فروشی کردن و کاستن فقط در داد و ستد نیست بلکه در هر معالمه ای ممکن است. کارمندان با کارگران نیز اگر در کار خود کم کاری کنند، از کم فروشان هستند کم فروشی در وافع نوعی ضایع کردن و پایمال کردن حقوق دیگران است.

نویسنده :‌یعنی دختری میرودمغازه ومیگوید یک هندوانه بدهید ومغازهدار می گوید هندوانه نداریم دخترمیگوید پس ان چیست مردمی گوید انهاخراب است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد 3 ماه قبل
0

خیر کاملن اشنباه

نویسنده 7 ماه قبل
1

وای بر کم فروس

نویسنده 7 ماه قبل
3

معنی ایه کم فروش ‍وای بر کم فروشان

نویسنده 7 ماه قبل
3

یعنی کسی پول زیادی کی پردازد اما فروشند کم تر می فروشد و به این کار دوزدی گفت می شود

ناشناس 7 ماه قبل
2

برای مثال ما میرویم میوه فروش از ان ۲کیلومیوه میخاهیم ۱کیلو میوه ب ما میدهد

2
OK 7 ماه قبل

OK

3
زهرا 7 ماه قبل

افرین

نویسنده 7 ماه قبل
2

کم فروشی به چه معناست که فروشنده به اندازه پول خریدار به او ندهد و هزار تومان از او کم کند یعنی هزار تومان کمتر به او دهد و این کم فروشی است و خداوند آن در دین ما آن را حرام گذاشته است ارتباط آیه با موضوع درس این است که اکواریوم فروشی همانند کاره برداشت بدون اجازه یا برداشتن میوه ای و پول آن را ندهد حرام است

1
فاطمه 7 ماه قبل

وقتی کسی کالایی میخواهد به فروشنده باید دقیقاًبه همان اندازه ی خواسته شده کالا را وزن کند و بفروشد یعنی اگر کم تر وزن کند و بگویند به اندازه وزن کرده ام کم فروشی کرده است.

زهرا 7 ماه قبل
-2

کم فروشی به چه معناست سریع جواب بدید

ناشناس 7 ماه قبل
-1

وای بر کم فروشان اسکل ها نمیدونید واقعا

نویسنده 7 ماه قبل
-1

کس مش

ناشناس 7 ماه قبل
2

یعنی واقعا نمیدونید تنبل ها

ناشناس 7 ماه قبل
0

یعنی مفازه داری چیزی را با تعداد کم بفوروشد و پول بیشتری بگیرد

Fatemeh💙💙 7 ماه قبل
-2

وقتی کسی کالایی میخواهد به فروشنده باید دقیقاًبه همان اندازه خواسته شده کالا را وزن کند و بفروشنده کم تر وزن کندو بگوید به اندازه وزن کم فروشی کرده است.

دریا 7 ماه قبل
2

وقتی کسی کالایی میخواهد به فروشنده باید دقیقاً به همان اندازه خواسته شده کالا را وزن کند و بفروشد یعنی اگر کم تر وزن کند و بگوید به اندازه وزن کرده ام کم فروشی کرده است.

نویسنده 7 ماه قبل
2

ت

ناشناس 7 ماه قبل
1

عالی

سالینا 7 ماه قبل
0

سوال ۵

برای پاسخ کلیک کنید