گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند توضیح دهید صفحه 52 فارسی نهم

نویسنده

آن مقام که خود انسان بدست می آورد بهتر از مقامی است که خانواده و دودمانت برایت بدست آورده و برای تو به جا گذاشته اند

نویسنده

داشتن اصل و نسب پدر و مادر با سواد از خاندان اصیل ،خوب هست اما اگر انسان از گوهر وجودی خود را از گوهر تنش استفاده میکند.{فاطمه}

نویسنده

گوهر اصل دیواری شیشه ای است که باهر لرز و باد و حرف دیگران خورد میشود و شیشه ی شکسته قابل تعمیر نیس و لی گوهر اصل همچون دیوار آهنی هست که باهر لرز و باد و حرف بی ربط خورد نمی شود و تا ابد همراه تو است . مبینا قاسمی

نویسنده

یعنی اینکه هنری که یک فرد می تواند کسب کند بهتر از نژاد یا همان اصل و نسب است زیرا؛ انسان با توانایی خود می تواند به جایی برسد نه با اصل و نسب

نویسنده

هنری که ما کسب میکنیم بهتر از گوهری که خاندانت برایت به جا گذاشته

جواب گفت و گو صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هنری که انسان کسب می کند، بهتر از اصل و نسب است. یعنی آنچه را که خود توانسته ای با زحمت و تلاش به دست بیاوری خیلی بهتر از آن چیزی است که خاندانت برایت به جا گذاشته اند.

مبینا قاسمی : گوهر اصل دیواری شیشه ای است که باهر لرز و باد و حرف دیگران خورد میشود و شیشه ی شکسته قابل تعمیر نیس و لی گوهر اصل همچون دیوار آهنی هست که باهر لرز و باد و حرف بی ربط خورد نمی شود و تا ابد همراه تو است .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مطهره 8 روز قبل
6

اگر انشا هم داشتن خوب بود

نویسنده 8 روز قبل
11

گوهر اصل دیواری شیشه ای است که باهر لرز و باد و حرف دیگران خورد میشود و شیشه ی شکسته قابل تعمیر نیس و لی گوهر اصل همچون دیوار آهنی هست که باهر لرز و باد و حرف بی ربط خورد نمی شود و تا ابد همراه تو است . مبینا قاسمی

نویسنده 8 روز قبل
17

آن مقام که خود انسان بدست می آورد بهتر از مقامی است که خانواده و دودمانت برایت بدست آورده و برای تو به جا گذاشته اند

5
امیرمهدی ساقی 8 روز قبل

نویسنده 8 روز قبل
7

یعنی اینکه هنری که یک فرد می تواند کسب کند بهتر از نژاد یا همان اصل و نسب است زیرا؛ انسان با توانایی خود می تواند به جایی برسد نه با اصل و نسب

نویسنده 8 روز قبل
0

سلامارع خوب هس

نویسنده 8 روز قبل
11

داشتن اصل و نسب پدر و مادر با سواد از خاندان اصیل ،خوب هست اما اگر انسان از گوهر وجودی خود را از گوهر تنش استفاده میکند.{فاطمه}

فاطمه 8 روز قبل
5

داشتن اصل و نسب پدر و مادر با سواد از خاندان اصیل ،خوب هست اما اگر انسان از گوهر وجودی خود را از گوهر تنش استفاده میکند. هیچ اصل و نژادی نخواد داشت.{فاطمه}

نویسنده 8 روز قبل
6

خر که خودت داری بهتر از اسبی است که از خاندانت به تو برسه

ناشناس 8 روز قبل
2

خری که خودت داری بهتر از اسبی است که دیگران و خاندانت برایت به جا گذاشته اند😂

نویسنده 8 روز قبل
1

گوهر تن گوهری که خودمان داریم

نویسنده 8 روز قبل
-2

اصل

ماشاالله 8 روز قبل
-2

نمیدونم😁

نویسنده 8 روز قبل
-2

تتانا

مهتاب 8 روز قبل
1

اصلا خیلی سختهموضوع انشا گوهر اصل بهتر است یا گوهر تن؟من اینو میخوام

نویسنده 8 روز قبل
6

هنری که ما کسب میکنیم بهتر از گوهری که خاندانت برایت به جا گذاشته

نویسنده 8 روز قبل
-1

من مینویسم انشا ایم معنی شعر رو برام میارهمنمینویسمانشاایممعنشعرروبراممیاره

برای پاسخ کلیک کنید