متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش تحت تاثیر قوه شنیداری خود قرار گرفته است صفحه 52 نگارش هشتم

نویسنده

بازهم جیغ.ازاد دوید.صدا از سمت تپه بود.کسی کمک میخواست.گام انداخت و دوید.صدا اورا به خود میخواند

نویسنده

نمیدونم منم اومدم تو این سایت تا جوابو ببینم اونم که باید خودم جواب بدم🤣

نویسنده

مویه می کرد و روناک را صدا می زد.صدای نازک گریه اش سنگ های بیابان را می خراشید.دایه ات بگیره روزه.

ناشناس

توضیح بدید چرا این قسمت ها؟؟دلیل بیارید

نویسنده

.💡

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۵۲ کتاب نگارش پایه هشتم متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش تحت تاثیر قوه شنیداری خود قرار گرفته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت های نگارشی پایه نگارش هشتم

1- متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش، تحت تأثیر قوه شنیداری خود قرار گرفته است.
… کژال بر پوست گرگ چنگ کشید و فریاد زد: «هه ژار. … هه ژار! خاکم به سر!» گرگ قنداقه به دهان گرفت و دوید. کژال به دنبال او زمین را خیش می کشید، مویه می کرد و روناک را صدا می زد.
خم شد و سنگ برداشت.
اگر به روناک بخورد!
سنگ را به زمین انداخت، زار زد و دوید. صورت خراشید و دوید. گرگ پارۀ تنش را می برد.
روناک مثل برّه ای، دست هایش را در هوا تکان می داد. گردنش به عقب خم شده بود و صدای نازک گریه اش، سنگ های بیابان را می خراشید.
کژال به موهایش چنگ زد، لنگۀ گالشش از پایش افتاد. سنگ ها پایش را کوبیدند.
روناک!، … روناک! دایه ات بمیره، روله.
دشت یک پارچه صدا شده بود و ناله و مویه. باد صدای کژال را غلتاند و با خود برد. «آزاد» سر زمین بود که فریاد کژال را شنید، هراسان ماند: «صدا از کدام طرف می آید؟»
باز هم جیغ. آزاد دوید. صدا از سمت تپّه بود. کسی کمک می خواست. گام انداخت و دوید. صدا او را به خود می خواند. چشم آزاد از دور جسمی را که تند و تند به طرف او می آمد، دید و لحظه ای بعد، گرگ نزدیک آزاد رسیده بود و آن دورتر، کژال پا برهنه و بر سر زنان می دوید. وقت فکر کردن نبود. آزاد نباید می ماند. دندان بر دندان می سایید. گرگ مقابل آزاد بود. قنداقۀ روناک به دهانش بود. روناک خفه گریه می کرد و گرگ خرناسه می کشید. آزاد معطّل نماند… (داستان کژال)

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دشت یک پارچه صدا شده بود و ناله و مویه. باد صدای کژال را غلتاند و با خود برد. «آزاد» سر زمین بود که فریاد کژال را شنید، هراسان ماند: «صدا از کدام طرف می آید؟».

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

پایه دوم

نویسنده 3 سال قبل
4

💖❤️💖عالیییییی

ناشناس 3 سال قبل
-2

عالی

امیر 3 سال قبل
4

دشت یک پارچه صدا شده بود

نویسنده 3 سال قبل
8

مویه می کرد و روناک را صدا می زد.صدای نازک گریه اش سنگ های بیابان را می خراشید.دایه ات بگیره روزه.

شیدا 3 سال قبل
2

کژال پا به رهنه بر سر زنان می دوید

نویسنده 3 سال قبل
24

بازهم جیغ.ازاد دوید.صدا از سمت تپه بود.کسی کمک میخواست.گام انداخت و دوید.صدا اورا به خود میخواند

0
پویا 3 سال قبل

من متوجه نشدم جوابش کدومه

نویسنده 3 سال قبل
4

صدای مویه و ناله کمال در صحرا پیچیده بود و تکه ای از آن روباه میبرد

نویسنده 3 سال قبل
15

نمیدونم منم اومدم تو این سایت تا جوابو ببینم اونم که باید خودم جواب بدم🤣

نویسنده 3 سال قبل
2

پاسخ صفحه52نگارش هشتم

نویسنده 3 سال قبل
1

مویه می کرد و روناک را صدا میزد؛ زار زد و دوید•صدای نازک گریه اشسنگ های بیابان را میخراشید.

نویسنده 3 سال قبل
-1

کژال برپوست گرگ چنگ کشیدوفریاد زد هه ژار هه ژار

ناشناس 3 سال قبل
1

به نام خداوند بخشنده و مهرباننمی دانم جواب چیست

امیر محمد 3 سال قبل
3

به نام خداوند بخشنده و مهرباننمی دونم

عالی عالی 3 سال قبل
1

عالی عالی

ناشناس 3 سال قبل
5

توضیح بدید چرا این قسمت ها؟؟دلیل بیارید

نویسنده 3 سال قبل
4

.💡

نویسنده 3 سال قبل
-1

………

برای پاسخ کلیک کنید