مجازات روزه خواری در ایران

مجازات روزه خواری در ایران

چیست چیه اگه روزمان را بخوریم در ایران چگونه تنبیه میشویم ؟ جریمه نقدی یا اعدام از نکس لود بخوانید .

مجازات کسانی که در ایران روزه شان را میخورند چیست ؟ چگونه تنبیه میشوند .

مجازات روزه خواری در ایران

در ایران روزه خواری کار بسیار بدی است و اگه در ملا عام روزه خواری دیده شود دستگیر خواهد شد .

مجازات روزه خواری در کشور ایران چگونه است

در ایران قوانین سختی برای روزه خواران وجود دارد

مجازات روزه خواری در ایران شدید است و نباید در ملا عام دیده شود

روزه خواری را هم پیامبر هم قرآن منع کرده است و دقیقا مقابل خدا ایستادن است

2 نوع گناه داریم گناه اجتماعی گناه فردی که اولی بسیار گناهش بیشتر است

وقتی در جامعه گناه میکنیم تاثیرات آن به بقیه افراد نیز منتقل میشود

بخاطر همین روزه خواری در ملا عام کناه و جرم بسیار بیشتری نسبت به فردی دارد

در ایران برای 3 بار تکرار روزه خواری در ملا عام حکم اعدام دارد

ولی این مسئله بین علما اخنلاف دارد

روزه خواری در ایران

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید