معنی درس شانزدهم آدم آهنی و شاپرک صفحه 142 تا 150 فارسی هفتم

ناشناس

خوبه

Nadia

ندیدم هنوز😑

نسیم

ملت: مردمسروری: سربلندی، عزتتقدیر: سرنوشتجذّابترین: زیباترین ، دوست داشتنی ترینمرتبه: دفعه ، بارآهنین: از جنس آهنخُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهندهفهرست: لیستخیره می شدند : با دقّت نگاه میکردندبه موقع: در زمان مناسب ، سرِ وقتموذیانه: باشیطنتنچشیده ام: مزه نکرده اممتأسفانه: بدبختانه، با ناراحتی و افسوسفرق داشت: تفاوت داشتغلط: نادرست ، ناصحیحتحسین: تشویق ، آفرین گفتنخوشایند: دلنشین ، دوست داشتنیافکار: جمع فکرملاقات: دیدار با کسیانبوه: تعداد فراوان

سیما

واقعا که از همه ناامید شدم یعنی چی باپول مثلا الان که کرونا اومده باید برای دانش اموز ها بدون پول باشه واقع که الان بعضی ها پول اضافه میدن به اینجا واقع پول دارن ما از این پول ها نداریم بدیم به این طور چیز ها

معنی کلمات صفحه ۱۴۲ تا ۱۵۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم معنی درس شانزدهم آدم آهنی و شاپرک از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

پارسا : ملت: مردم / سروری: سربلندی، عزت / تقدیر: سرنوشت / جذّابترین: زیباترین، دوستداشتنیترین / مرتبه: دفعه، بار / جالب: در خور توجّه،
زیبا / آهنین: از جنس آهن / خشن )صدای خشن(: ناخوشایند / خُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهنده )نام آوا، صوت( / اصالً: به هیچ وجه، هرگز
/ فهرست: لیست / خیره میشدند: با دقّت نگاه میکردند / به موقع: در زمان مناسب، سرِ وقت / موذیانه: باشیطنت / جلب: جذب /
نچشیدهام: مزه نکردهام / متأسفانه: بدبختانه، با ناراحتی و افسوس / فرق داشت: تفاوت داشت / غلط: نادرست، ناصحیح / تحسین = تشویق:
آفرین گفتن / خوشایند: دلنشین، دوست داشتنی / افکار: جمع فکر / مالقات: دیدار با کسی / انبوه: تعداد فراوان / به سُراغ او آمد: به دنبال
او آمد./ سرشناس: مشهور، معروف / عصبانیت: خشم و ناراحتی / مطمئنم: اطمینان دارم، یقین دارم / نگران: مضطرب / نجوا: صحبت آرام /
غرّش: صدای بلند و ترسناک / مودّبانه: همراه با ادب / مرتّباً: دائم، همیشه / بدجنس: بدذات، بدسرشت / گونه: چهره، صورت / زمزمه: کالم
زیرلب / شتاب: سرعت باال / التماس: درخواست عاجزانه، خواهش و اصرار / نمیگذارم: اجازه نمیدهم / ببلعد: یکجا بخورد / بالفاصله: بدون
اتالف وقت، سریع، فوراً / غژغژ: نام آوا، صوت / سکوت حاکم شد: همه جا را سکوت گرفت / کنجکاو: جست و جوگر / فشرده شد: درد
گرفت / مَالفه: پارچهی روانداز / رایحه: بوی خوش / خش خش: صوت، نام آوا.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمدرضا محمدی 4 روز قبل
1

خوب بود

4
Nadia 4 روز قبل

ندیدم هنوز😑

Delvin.deri 4 روز قبل
0

لغت هاکجاهستن🤔🤔

سیما 4 روز قبل
3

واقعا که از همه ناامید شدم یعنی چی باپول مثلا الان که کرونا اومده باید برای دانش اموز ها بدون پول باشه واقع که الان بعضی ها پول اضافه میدن به اینجا واقع پول دارن ما از این پول ها نداریم بدیم به این طور چیز ها

ناشناس 4 روز قبل
4

خوبه

نویسنده 4 روز قبل
0

این درس بسیار سخت استبهرام اسماعیلی

سونیا 4 روز قبل
2

خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
2

👈معنی درس شانزدهم ادم اهنی وشاپرک صفحه 142تا150فارسی پایه هفتم👉

0
خیلی ممنون از شما 4 روز قبل

هم خوب هم بد ادم گیج میشه ولی در کل خوبه❤

4 روز قبل
1

خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
0

خوب بود

0
ناشناس 4 روز قبل

خوب بود

خوب بود 4 روز قبل
0

خیلی عالی بود

مهدی بختیاری 4 روز قبل
0

خوبه

نیوشا 4 روز قبل
-1

نمیدونم

پارسا 4 روز قبل
-1

ملت: مردم / سروری: سربلندی، عزت / تقدیر: سرنوشت / جذّابترین: زیباترین، دوستداشتنیترین / مرتبه: دفعه، بار / جالب: در خور توجّه،زیبا / آهنین: از جنس آهن / خشن )صدای خشن(: ناخوشایند / خُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهنده )نام آوا، صوت( / اصالً: به هیچ وجه، هرگز/ فهرست: لیست / خیره میشدند: با دقّت نگاه میکردند / به موقع: در زمان مناسب، سرِ وقت / موذیانه: باشیطنت / جلب: جذب /نچشیدهام: مزه نکردهام / متأسفانه: بدبختانه، با ناراحتی و افسوس / فرق داشت: تفاوت داشت / غلط: نادرست، ناصحیح / تحسین = تشویق:آفرین گفتن / خوشایند: دلنشین، دوست داشتنی / افکار: جمع فکر / مالقات: دیدار با کسی / انبوه: تعداد فراوان / به سُراغ او آمد: به دنبالاو آمد./ سرشناس: مشهور، معروف / عصبانیت: خشم و ناراحتی / مطمئنم: اطمینان دارم، یقین دارم / نگران: مضطرب / نجوا: صحبت آرام /غرّش: صدای بلند و ترسناک / مودّبانه: همراه با ادب / مرتّباً: دائم، همیشه / بدجنس: بدذات، بدسرشت / گونه: چهره، صورت / زمزمه: کالمزیرلب / شتاب: سرعت باال / التماس: درخواست عاجزانه، خواهش و اصرار / نمیگذارم: اجازه نمیدهم / ببلعد: یکجا بخورد / بالفاصله: بدوناتالف وقت، سریع، فوراً / غژغژ: نام آوا، صوت / سکوت حاکم شد: همه جا را سکوت گرفت / کنجکاو: جست و جوگر / فشرده شد: دردگرفت / مَالفه: پارچهی روانداز / رایحه: بوی خوش / خش خش: صوت، نام آوا

ارزو ارمان 4 روز قبل
-1

مرسی خیلی عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

قتت2خ2خخخق77ق72خ728828

ناشناس 4 روز قبل
1

اوقات: جمع وقتتکه ای: قطعه ای، پاره ای

💫💫💫💫💫 4 روز قبل
-1

ا

نویسنده 4 روز قبل
0

«باد در گلو انداختن» کنایه از:؟چاق شدنمغرور شدن🌹بی تفاوت بودندرگیر شدن

نویسنده 4 روز قبل
2

سلامنه بابا باید خودتان معنی لغات درس را بدید. نه ما.

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی بود مرسی ولی من کلمات املایی شو میخواستم

نویسنده 4 روز قبل
0

عالی بود واقعا مرسی 🙏💙

محمدمهدی 4 روز قبل
0

خیلی خوبه

ناشناس 4 روز قبل
0

عالی بود

نویسنده 4 روز قبل
0

جذاب ترین=زیباترین / دوست داشتنی ترینجالب =درخور توجه / زیباصدای خشن= ناخوشایندخرخر=صدای ناصاف و ازار دهندهاصلا = ب هیچ وجه / هرگزفهرست= لیستخیره می شدند = با دقت نگاه می کردندبه موقع = در زمان مناسب / سر وقتموذیانه = با شیطنتجلب = جذبنچشیده ام= مزه نکرده اممتاسفانه = بدبختانهفرق داشت = تفاوت داشتغلط = نادرستتحسین = تشویق

نقطه 4 روز قبل
0

خوب بود ولی غلط املایی هایی که توی متن بودن باعث میشد سه ساعت دنبالش بگیردم تو کتاب. همچنین که درس طولانی بود.

درسا 4 روز قبل
0

خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
0

معنی بند اخر درس۱۶ فارسی هفتم

لغات نه 4 روز قبل
0

لطفاً معنی شعر هارا بگید

مریم 4 روز قبل
0

خیلی خوب است

saba 4 روز قبل
0

ملت: مردم / سروری: سربلندی، عزت / تقدیر: سرنوشت / جذّابترین: زیباترین، دوستداشتنیترین / مرتبه: دفعه، بار / جالب: در خور توجّه،زیبا / آهنین: از جنس آهن / خشن )صدای خشن(: ناخوشایند / خُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهنده )نام آوا، صوت( / اصالً: به هیچ وجه، هرگز/ فهرست: لیست / خیره میشدند: با دقّت نگاه میکردند / به موقع: در زمان مناسب، سرِ وقت / موذیانه: باشیطنت / جلب: جذب /نچشیدهام: مزه نکردهام / متأسفانه: بدبختانه، با ناراحتی و افسوس / فرق داشت: تفاوت داشت / غلط: نادرست، ناصحیح / تحسین = تشویق:آفرین گفتن / خوشایند: دلنشین، دوست داشتنی / افکار: جمع فکر / مالقات: دیدار با کسی / انبوه: تعداد فراوان / به سُراغ او آمد: به دنبالاو آمد./ سرشناس: مشهور، معروف / عصبانیت: خشم و ناراحتی / مطمئنم: اطمینان دارم، یقین دارم / نگران: مضطرب / نجوا: صحبت آرام /غرّش: صدای بلند و ترسناک / مودّبانه: همراه با ادب / مرتّباً: دائم، همیشه / بدجنس: بدذات، بدسرشت / گونه: چهره، صورت / زمزمه: کالمزیرلب / شتاب: سرعت باال / التماس: درخواست عاجزانه، خواهش و اصرار / نمیگذارم: اجازه نمیدهم / ببلعد: یکجا بخورد / بالفاصله: بدوناتالف وقت، سریع، فوراً / غژغژ: نام آوا، صوت / سکوت حاکم شد: همه جا را سکوت گرفت / کنجکاو: جست و جوگر / فشرده شد: دردگرفت / مَالفه: پارچهی روانداز / رایحه: بوی خوش / خش خش: صوت، نام آوا.

نویسنده 4 روز قبل
1

متضاد ها

نویسنده 4 روز قبل
0

به توچه

نویسنده 4 روز قبل
0

لغات سخت درس آدم آهنی و شاپرک

نویسنده 4 روز قبل
-1

سلام احوال پرسی

فاطمه 4 روز قبل
0

خیلی عالی بود ممنون

Darya 4 روز قبل
1

لطفا خلاصه داستان آدم آهنی و شاپرک

استاد 4 روز قبل
0

عالی بود.

-2
نویسنده 4 روز قبل

معنی واژه های درس 16 رو بگید لطفاً

نویسنده 4 روز قبل
-2

نسیم:ملت: مردمسروری: سربلندی، عزتتقدیر: سرنوشتجذّابترین: زیباترین ، دوست داشتنی ترینمرتبه: دفعه ، بارآهنین: از جنس آهنخُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهندهفهرست: لیستخیره می شدند : با دقّت نگاه میکردندبه موقع: در زمان مناسب ، سرِ وقتموذیانه: باشیطنتنچشیده ام: مزه نکرده اممتأسفانه: بدبختانه، با ناراحتی و افسوسفرق داشت: تفاوت داشتغلط: نادرست ، ناصحیحتحسین: تشویق ، آفرین گفتنخوشایند: دلنشین ، دوست داشتنیافکار: جمع فکرملاقات: دیدار با کسیانبوه: تعداد فراوان

نسیم 4 روز قبل
3

ملت: مردمسروری: سربلندی، عزتتقدیر: سرنوشتجذّابترین: زیباترین ، دوست داشتنی ترینمرتبه: دفعه ، بارآهنین: از جنس آهنخُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهندهفهرست: لیستخیره می شدند : با دقّت نگاه میکردندبه موقع: در زمان مناسب ، سرِ وقتموذیانه: باشیطنتنچشیده ام: مزه نکرده اممتأسفانه: بدبختانه، با ناراحتی و افسوسفرق داشت: تفاوت داشتغلط: نادرست ، ناصحیحتحسین: تشویق ، آفرین گفتنخوشایند: دلنشین ، دوست داشتنیافکار: جمع فکرملاقات: دیدار با کسیانبوه: تعداد فراوان

نویسنده 4 روز قبل
-1

مرسی پارسا جان

نویسنده 4 روز قبل
-1

سلام

نویسنده 4 روز قبل
-1

بعضی اوقات

برای پاسخ کلیک کنید