جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آمریکای شمالی و جنوبی از نظر ویژگی های طبیعی چه شباهت هایی دارند؟ چه تفاوت هایی دارند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر دو دارای جلگه های وسیع, آمریکای شمالی آب و هوای سرد و قطبی ولی آمریکای جنوبی دارای آب و هوای گرم.