جواب خود را بیازمایید صفحه ۸۸ کتاب علوم تجربی پایه هشتم آمپرسنج عدد 0/05 آمپر و ولت سنج عدد 3 ولت را نشان می دهد مقاومت لامپ چند اهم است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مقاومت برابر است با تقسیم ولتاژ بر جریان = 3 تقسیم بر 0/05 = 60 اهم.