جواب فعالیت صفحه ۷۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم دلایل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه را بررسی و تحلیل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) مشغولیت نادر به جنگ های داخلی و خارجی و در نتیجه تحمیل مالیات سنگین بر مردم از دلایل آشفتگی سیاسی واقتصادی آن دوره بود.
ب) به علت رفتن مردم و کشاورزان به جنگ عمران و آبادانی صورت نگرفت.

محمد حسین جلالی : چند دلیل عمده همچون۱نبرددشمنان داخلی وبیگانگان خارجی ۲نافرمانی ووجودشورش های داخلی ۳بدگمانی نادربه اطرافیان وسرداران خودوانجام رفتارهای خشونت آمیز۴عدم توجه به معشیت واشتغال مردم .