جواب فکر کنید صفحه ۱۶۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم این نمودار رابطه بین جمعیت شکارچی از سایت نکس لود دریافت کنید.

نمودار زیر رابطه بین جمعیت شکارچی و جمعیت شکار را در یک منطقه نشان می دهد. درستی عبارت زیر را با استفاده از آن نشان دهید.
«تعداد شکارچیانی که می توانند در یک بوم سازگان زندگی کنند، به تعداد جانورانی بستگی دارد که شکار آنها می شوند».

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این نمودار نشان می دهد جمعیت شکار و شکارچی با هم ارتباط دارند و با افزایش جمعیت شکار جمعیت شکارچی هم زیاد می شود. (البته زمان زیادی برای این فرایند لازم است).

نویسنده : در اغلب موارد در این نمودار جمعیت شکار از شکارچی بیشتر است ولی با هم حرکت میکنند این یعنی جمعیت هر دو به هم وابسته است.

ناشناس :
نمودار شکار بر شکارچی مقدم است . با افزایش شکار ها شکارچی ها افزایش پیدا کرده در نتیجه تعداد شکار ها کم می شوند و در نتیجه این کاهش شکارچی ها نیز کم می شوند و این چرخه ادامه خواهد داشت.