جواب برسی صفحه ۱۱۶ کتاب دین و زندگی پایه دهم بزرگترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسان ها را معرفی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

با بررسی دنیای امروز، بزر گترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسان ها را معرفی کنید و سپس راه های موثر برای مقابله با آنان را که همه ستمدیدگان جهان بتوانند انجام دهند، پیشنهاد دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بزرگ ترین دشمنان خداوند در دنیای امروز کسانی اند که برای بدست آوردن منافع شخصی دست به ظلم و ستم و گمراه کردن مردم می زنند تنها راه مبارزه با این ستم کاران اتحاد مظلومین دنیا و قیام علیه ظالمان است.