جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم بعد از ورود آریایی ها به ایران اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل شد چه نام داشت؟ این حکومت چگونه تشکیل شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مادها، آنها با آشوری ها همسایه بودند و آشوری ها که مردمانی جنگجو بودن به آنها حمله می کردند و آن ها را غارت می کردند چون مادها با هم متحد نبودند. به همین دلیل آن ها تضمیم گرفتند با هم متحد شوند و حکومتی را به رهبری دیاکو تشکیل دادند.