جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۷۱ و ۷۲ کتاب نگارش پایه هفتم بندهای زیر را بخوانید موضوع بند و جمله موضوع را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. بند های زیر را بخوانید، موضوع بند و جمله موضوع را مشخص کنید
الف) بازی برای کودکان، لذت بخش تر از خوردن آب و غذا است. کودکان، وقتی در شور و شادی بازی غرق می شوند، غذا خوردن را فراموش می کنند. بیشتر مادران برای خوراندن غذا به کودکان خود، به زحمت می افتند؛ اما هرگز پیش نمی آید، مادری برای تشویق کودک به بازی، به زحمت بیفتد. کودکان هنگام غذا خوردن، به سراغ بازی می روند؛ ولی هنگام بازی، معمولا دنبال غذا نمی روند.
موضوع بند: …………………………………………………………
جمله موضوع : …………………………………………………………
ب) «کتاب ها، مثل آدم ها هستند. بعضی از کتاب ها ساده لباس می پوشند و بعضی، لباس های عجیب و غریب و رنگارنگ دارند. بعضی از کتاب ها برای ما قصه می گویند تا بخوابیم و بعضی قصه می گویند تا بیدار شویم. بعضی از کتاب ها شاگرد اول می شوند و جایزه می گیرند؛ بعضی مردود می شوند و بعضی تجدید؛ بعضی از کتاب ها تقلب می کنند… بعضی از کتاب ها پرحر فاند ولی حرفی برای گفتن ندارند و بعضی ساکت و آرام اند ولی یک عالم، حرف کفشی در دل دارند… ».
موضوع بند: …………………………………………………………
جمله موضوع : …………………………………………………………

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. الف) موضوع بند: لذت بازی کردن برای کودکان.
جمله موضوع : بازی برای کودکان، لذت بخش تر از خوردن آب و غذا است.
ب) موضوع بند: شباهت کتاب با آدم.
جمله موضوع : کتاب ها، مثل آدم ها هستند.