جواب قلمرو زبانی صفحه ۱۰۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم به کمک فرهنگ لغت معانی برکشیدن را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برکشیدن : [ ب ـَ ک ـَ / ک ـِ دَ ] (مص مرکب ) بیرون کشیدن . استخراج کردن . برآوردن . بیرون کردن . بالا کشیدن . بیرون آوردن . (ناظم الاطباء). خارج ساختن.