جواب فعالیت صفحه ۹۸ کتاب علوم پایه نهم به کمک یک قرقره ثابت یک قرقره متحرک یک وزنه معین و یک نیروسنج درباره مزیت مکانیکی قرقره های ثابت و متحرک شکل 1 تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : قرقره ثابت : مزیت مکانیکی آن یک است (A=1) – فقط تغییر جهت نیرو دارد. چون تکیه گاه درست در مرکز است پس Lr = Le است و در نتیجه A = Le / Lr = 1 است. .
قرقره متحرک: این قرقره با حرکت نخ جسم جابجا می شود – مزیت مکانیکی آن دو است(A=2) زیرا Le = 2Lr است. بنابراین A=2 است.