جواب فعالیت کلاسی صفحه ۴۷ کتاب پیام های آسمان هشتم به نظر شما این همه تاکید نشانه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

كمی به ماجرای غدیر و سخنان رسول خدا (ص) در این روز فکر كنید! اعمال حج تمام شده است و مسلمانان مشتاقانه در انتظار بازگشت به شهرها و دیدار خانواده های خود هستند. برخی از آنها كه از مناطق دورتر به مکه آمده اند، ماه هاست كه از خانه و خانواده هایشان بی خبرند. در چنین شرایطی رسول خدا ناگهان صد و بیست هزار نفر را در بین راه متوقف می كند. آنان كه جلو رفته اند باید برگردند و آنان كه عقب مانده اند باید برسند. در بیابانی سوزان برایشان سخن می گوید و از آنها می خواهد همۀ آنچه را شنیده اند برای بقیۀ مسلمانان بازگو كنند. به نظر شما این همه تأكید نشانۀ چیست؟ با كمک دبیر محترم، دربارۀ این پرسش در كلاس گفت وگو كنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : این همه تأکید برای امر مهم و حیاتی جانشین رسول خدا (ص) بوده که اگر این جانشینی تحقق پیدا نکند دین خدا کامل نشده و نعمت الهی ناتمام خواهد بود.