جواب پاسخ صفحه 26 کتاب نگارش ششم دبستان جاهای خالی را با واژه های دلخواه پر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب تمرین نگارش درس هوشیاری ششم

صورت سوال نگارش درس سه هوشیاری نگارش فارسی ششم

الف) جاهای خالی را با واژه های دلخواه پر کنید
مادر بزرگ همیشه می گفت: «اگر برای کسی کاری می کنی، به …………….. به رخ کشیدن یک جور ……………. است و اگر سنّت بگذاری کار قشنگت ……………..».
مادر بزرگ می گفت: «لازم نیست وقتی کار خوبی می کنی، داد بزنی، لازم نیست ……………….. و …………….. را خبر کنی». می گفت: «کار خوب مثل ………….. است. خودش منتشر می شود».

پاسخ و جواب تمرین نگارش درس سه هوشیاری نگارش فارسی ششم

الف) مادر بزرگ همیشه می گفت: «اگر برای کسی کاری می کنی، به ….خاطر رضای خدا کن…. ، به رخ کشیدن یک جور ….توهین…. است و اگر منّت بگذاری کار قشنگت ….ارزشی نخواهد داشت….».
مادر بزرگ می گفت: «لازم نیست وقتی کار خوبی می کنی، داد بزنی، لازم نیست ….به همه بگی…. و ….همه…. را خبر کنی». می گفت: «کار خوب مثل ….آب رودخانه…. است. خودش منتشر می شود».