جواب نوشتن صفحه ۵۷ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جمله ای که برای بیان احساسات عواطف آرزو بیان میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جمله عاطفی.

نویسنده : ضمیر اول شخص مفرد من بخشی از جمله است نهاد جمع یار یاران از ان طرف بخوانید یکی از دو جنس بشر است زن.