جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۷ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم دو مورد از مفاهیم جدید خلق شده در حوزه فاوا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.

نویسنده : فاوایعنی فناوری ودرحوزه های هنر و خدمات و صنعت وکشاورزی تو همه اینا می تو نه کاربرد داشته باشه.

نویسنده : فاوا یعنی فناوریودر حوزه های هنر و خدمات وصنعت کشاورزی توهمه ی اینا میتونه تاثیر گذار باشه.