جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس شانزدهم آدم آهنی و شاپرک از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟
2. چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سوالات جواب درست نمی داد؟
3. آخرین جمله درس، چه پیامی دارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زیرا شاپرک باهمه فرق داشت . با او مهربان بود و او را «تروم عزیز» صدا کرده بود.
2. چون از مرگ شاپرک ناراحت بود و ازاینکه نتوانسته است به او کمک کند غمگین بود.
3. شاپرک توانسته بود در آدم آهنی حس وعاطفه ایجاد کند . محبت توانایی ایجاد تغییر در همه حتی آدم آهنی ها رو هم دارد (از محبت خارها گل می شود).