جواب خودارزیابی صفحه ۱۵۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب خودارزیابی درس شانزدهم آدم آهنی و شاپرک از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟
2. چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سوالات جواب درست نمی داد؟
3. آخرین جمله درس، چه پیامی دارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زیرا شاپرک باهمه فرق داشت . با او مهربان بود و او را «تروم عزیز» صدا کرده بود.
2. چون از مرگ شاپرک ناراحت بود و ازاینکه نتوانسته است به او کمک کند غمگین بود.
3. شاپرک توانسته بود در آدم آهنی حس وعاطفه ایجاد کند . محبت توانایی ایجاد تغییر در همه حتی آدم آهنی ها رو هم دارد (از محبت خارها گل می شود).

محدثه :‌۱:چون‌ به ‌او‌گفته‌ بود‌ تر‌وم‌ عزیز‌ ولی‌ همه‌ میگفتند‌ ترو‌م‌
۲: زیرا‌ از‌ مرگ‌ شاپرک‌ ناراحت‌ و‌ دگرگون‌ بود‌ و‌ سعی‌ میکرد‌ پاسخ هایی‌ خارج‌از برنامه‌ ریزی‌ شده‌ بدهد
۳:شاپرک‌ توانست‌ حس‌ و‌عاطفه‌ رو‌ در‌ آدم‌آهنی‌ ایجاد‌ کند‌.

ریحانه : وقتی پدر آن سوال را از فرزندش پرسید فکر می کرد فرزندش از پدرش سپاسگزاری می کند که این همه زندگی راحتی برای آنان فراهم کرده است چون پدرش به پول وثروت خود می نازید ولی پسر انسانی عاقل و دانا بود و همه چیز را پول نمی دانست وزندگی روستایی را با آن همه سختی به زندگی خودشان ترجیح می داد چون به نظر پسر روستا جایی است که انسان در آنجا تربیت می شود و راه خود را خود انتخاب می کند..

نویسنده :‌چون به او گفته بود تروم عزیزم
زیرا از مرگ شاپرک دگرگون و ناراحت بود و سعی میکرد پاسخ های خارج از برنامه ریزی شده ندهد
شاپرک توانست احساس را در ادم اهنی ایجاد کند و باعث تغییراتی در ادم اهنی بشود.