جواب خودارزیابی صفحه ۶۱ کتاب ادبیات پایه هشتم جواب خودارزیابی درس هشتم آزادگی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- از نظر پیر خارکش، عزت و آزادگی چیست؟
2- با توجه به شعر، شخصیت پیر و جوان را با هم مقایسه کنید.
3- چگونه می توان به عزت و آزادگی رسید؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- قانع بودن و محتاج دیگران نبودن، خوارنشدن در مقابل دیگران.
2- جوان مغرور و پرادعا ، پیر فروتن و بی ادعا. جوان زیاده خواه ولی پیر قانع. جوان ارزش و سعادت را در ثروت و قدرت می دید اما پیر ارزش ها را در قانع بودن و بی نیازی نسبت به دیگران می دید.
3- باید ابتدا فکر خود را تغییر داد. رندگی انسان ها در گرو فکر آنهاست یعنی ما آنچنان که فکر می کنیم زندگی می کنیم.