جواب فعالیت صفحه ۴۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم جدول زیر اطلاعاتی درباره مقدار تولید و مصرف سیمان در کشورمان را نشان می دهد با برسی آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن فعالیت صفحه 41 علوم هفتم

جدول زیر اطلاعاتی درباره مقدار تولید و مصرف سیمان در کشورمان را نشان می دهد. با بررسی آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.
الف) نمودار ستونی مقدار تولید سیمان را در سال های مختلف رسم کنید.
ب) در چه سال هایی کشور ایران صادر کننده سیمان نبوده است؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) پاسخ بر عهده دانش آموزان می باشد
ب) نمودار تولید سیمان در سال های 1377 و 1385 میزان تولید سیمان با میزان مصرف در داخل کشور برابر بوده مازادی برای صادرات وجود نداشته است.