جواب درست و نادرست صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان جواب درست و نادرست درس چهاردهم شجاعت از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. کسی که از عاقبت کارها نترسد، شجاع است.
2. در این روزگار به شجاعت و قدرت بدنی نیازمندیم.
3. شجاعت نترسیدن از تمام حوادث و رنج هاست.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نادرست درست نادرست.